Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Pravidla soutěže "XY"

Cílem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „DOPLŇ.NAZEV“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže ve vztahu ke spotřebiteli.

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost

NÁZEV
se sídlem: ADRESA
IČO: DOPLŇ, DIČ: DOPLŇ
(dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel soutěže“)

Organizátorem soutěže je společnost:

Modrý koník s. r. o.
se sídlem: Martinská 56, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35936851, DIČ: 2022011046
(dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od DEN.MĚSÍC.ROK do DEN.MĚSÍC.ROK (dále jen „trvání soutěže“).

Soutěž probíhá na webových stránkách https://www.modrykonik.cz a na jejich mobilní verzi (déle jen „soutěžní webové stránky“).

Kdo se může účastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která završila 18. rok věku, je plně způsobilá k právním úkonům a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a Pořadatele soutěže a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii, sourozenci a manžel/ka.

Ze soutěže jsou také vyloučeny všechny osoby, které výhry v soutěži dosáhli v rozporu s dobrými mravy nebo platnými právními předpisy, např. neoprávněným zásahem do mechaniky soutěže, v důsledku poskytnutí nepravdivých informací apod. Taková osoba nemá nárok na výhru a výhra takové osobě nebude předána a pokud už takováto osoba výhru převzala, zavazuje se bezodkladně ji nepoškozenou vrátit zpět a na vlastní náklady Pořadateli soutěže.

Do soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti jakýchkoliv opravných prostředků. Účast v soutěži nelze právně vymáhat.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že se po dobu trvání soutěže přihlásí na souťěžní webové stránky a DOPLŇ, CO MÁ UDĚLAT (např. Zveřejní XY/odpoví na soutěžní otázku na podstránce www.modrykonik.cz/forum/soutez/DOPLŇ) (dále jen “soutěžní příspěvek”).

Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou a pouze jedním soutěžním příspěvkem.

Výhry

Do soutěže poskytl pořadatel následující výhry:
DOPLŇ, např.
1. cena – XY
2. cena – XY

nebo

Hlavní výhra – XY
Vedlejší výhra - XY

Způsob výběru výherců

Výherce vybere po splnění výše uvedených podmínek organizátor po posledním dni trvání soutěže. Výhru může získat pouze ten účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro získání výhry uvedené v těchto pravidlech. Ve sporných případech si pořadatel a organizátor vyhrazuje právo rozhodnout o výhercích s konečnou platností.

Organizátor vylosuje po skončení trvání soutěže jednoho výherce, který získá UPRAV (např. 1x hlavní výhru / 1. cenu a 3 výherce 2. ceny). Výherci soutěže boudou vylosováni Organizátorem ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky pro to, aby se zařadili do slosování (viz předchozí body). Losování se uskuteční náhodným výběrem bez přítomnosti veřejnosti.

Oznámení o odevzdání výher

Výherce bude informován o výhře do 10 pracovních dnů od skončení soutěže. K oznámení o výhře bude použit login, se kterým se výherce registroval na soutěžní webové stránky. Na tento login bude zaslána interní zpráva za účelem informování o výhře a k získání kontaktních údajů za účelem doručení výhry. Seznam výherních loginů bude taktéž zveřejněn na soutěžních webových stránkách.

Soutěžící je povinen oznámit Organizátorovi soutěže kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra doručena, a to do 5 pracovních dní ode dne, kdy bude prostřednictvím interní zprávy vyzván k oznámení korespondenční adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhra bude výherci doručena UPRAV (poštou nebo kurýrní službou na adresu, kterou uvede/ne e-mailovou adresu, kterou uvede). Výhry se doručují pouze adresátům na území České republiky.

Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od skončení trvání soutěže, pokud pořadatel neurčí jinak, s ohledem na průběh distribuce výher.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru než tu, které mu bude odevzdána. Na výhru v soutěži nevzniká žádný právní nárok, výhru není možné vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích nebo jakýmkoliv jiným protiplněním. Výherce není povinen výhru přijmout. V případě, že se výhru nepodaří doručit, nebo se jí výherce zřekne, výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.

Odpovědnosti organizátora a pořadatele

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, o které nebyli včas a předem uvědoměni; za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry, nebo její nedoručení ve lhůtě stanovené v těchto pravidlech soutěže z důvodu vzniklého na straně poštovního doručovatele či přepravce anebo na straně soutěžícího.

Organizátor ani Pořadatel neodpovídá za případnou škodu, která vznikne účastníkům soutěže v souvislosti s neuplatněním, nevyzdvihnutím, nepřijetím, zřeknutím se, nebo nevyužitím výhry nebo v souvislosti s uvedením chybných kontaktních údajů účastníkem soutěže.

Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za vlastnosti výher. Taktéž nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s používáním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce v okamžiku doručení výhry výhercovi.

Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost služeb mobilních operátorů, internetových služeb a obdobných zařízení, ani za poštovní a doručovací služby.

Organizátor ani pořadatel soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Osobní údaje

Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník soutěže organizátorovi, jako správci soutěžních webových stránek, svůj výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu VYPIŠ JEN TY, KTERÉ JSOU TŘEBA (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), a to za účelem realizace soutěže, jejího vyhodnocení, odevzdání a převzetí výhry, přičemž s osobními údaji účastníka bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící uděluje na dobu trvání účelu.

Účastník soutěže má právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů a na likvidaci osobních údajů, pokud účel zpracování již skončil. Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat doručením písemného oznámení na adresu organizátora soutěže. Každý účastník svým zapojením do soutěže potvrzuje, že byl organizátorem obeznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů, a že jsou mu známy veškeré skutečnosti a podmínky zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžní webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných společností. Jakmile soutěžící klikne na takový odkaz, může se ochrana osobních údajů na této stránce řídit vlastními zásadami na ochranu osobních údajů, které budou odlišné s těmi uvedenými výše. Společnost Modrý koník s. r. o. není zodpovědná za ochranu osobních údajů a soukromí nebo za obsah těchto webových stránek.

Účastník soutěže, který se stane výhercem, dále výslovně souhlasí, aby organizátor zpřístupnil jeho osobní údaje v rozsahu UPRAVE DLE BODU VÝŠE (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pořadateli soutěže, a to za účelem zaslání výher.

Všeobecná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže, které byly uveřejněny na soutěžních webových stránkách, a zavazuje se je plně dodržovat.

Soutěžící bere na vědomí a závazně prohlašuje, že zveřejněný soutěžní příspěvek je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy a nezasahuje do práv nebo do právem chráněných zájmů třetích osob. Účastník soutěže se zavazuje nahradit pořadateli, organizátorovi, případně třetím osobám v plném rozsahu náklady a škodu, která mu vznikne v důsledku spolehnutí se na pravdivost, úplnost a správnost tohoto prohlášení.

Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, pokud nebude pro jednotlivé případy dohodnuto jinak.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady. Tyto změny organizátor vhodným způsobem zveřejní.

Pomohl ti tento článek?
 / Ne