Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
30. kvě 2012

Vady řeči - dysfázie, opožděný vývoj řeči a dyslalie

Vývojová dysfázie:

Neboli také specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností  nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když  podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že Vaše dítě vše slyší, vidí, nemá žádnou poruchu sluchu, či zraku, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. 

Příčiny vzniku vývojové dysfázie nám zatím nejsou zcela jasné. Ve většině případů, bývá u dětí s vývojovou dysfázií přítomen problém v těhotenství matky, u porodu či těsně po něm. Jistou roli zde také pravděpodobně hraje dědičnost. Opožděný vývoj řeči a vývojové poruchy se častěji objevují u chlapců. Často se tyto vady řeči objevují u mužských potomků. Pokud máte podezření, že právě Vaše dítě trpí opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázíi, zkuste pátrat u otce, strýců, dědečků, bratranců. Je možné, že jste netušili, že takový problém někdo z nich v dětství měl. Pokud zjistíte, že ano uveďte tuto skutečnost při každém vyšetření Vašeho dítěte (u logopeda, psychologa, foniatra, neurologa). 

Příznaky

Opožděný  vývoj řeči – slovní zásoba neodpovídáí věku, dítě netvoří věty, nebo tvoří věty krátké, jednoduché s gramatickými chybami, vynechává předložky, komolí slova, nesprávně ohýbá koncovky slov, nepoužívá všechny slovní druhy, přehazuje slovosled věty, nepoužívá zvratné se, si, apod.

Patlavost – dítě mluví nesrozumitelně, nebo je jeho projev obtížně srozumitelný pro okolí. Zaměňuje výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech, hlásky nebo slabiky ve slovech vynechává.

Nerovnoměrný  vývoj – výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte. (tento rozdíl by vám měl pomoci diagnostikovat klinický psycholog).

Narušení  paměťových funkcí – u vývojové dysfázie je charakteristické narušení krátkodobé verbální paměti (to znamená, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu). Ve dvou letech by dítě mělo umět zopakovat dvouslovnou větu, ve třech letech tříslovnou atd.

Narušené  zrakové vnímání –  tyto potíže se projevují hlavně ve kresbě. Kresba postavy je velmi zvláštní, části těla jsou proporčně nesprávně nakreslené, kresba je často velmi dlouho opožděná vzhledem k věku dítěte. Při určování diagnózy je rozbor kresby velmi důležitý!

Narušené  sluchové vnímání – dítě má problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, obtížně rozlišuje zvukově podobné hlásky (pes x pas, kosa x koza, pere x bere apod.)

Narušená  časoprostorová orientace –  dítě mívá problémy s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy včera, zítra, ráno, večer, atd., nesprávně určuje vztahy mezi rodinnými příslušníky (teta, strýc, sestřenice, bratr, atd.)

Narušení  hrubé a jemné motoriky – děti mívají problémy s koordinací pohybů rukou, nohou (např. stoj na jedné noze, poskoky snožmo, na jedné noze, střídavé pohyby oběma rukama, kličkování mezi kužely, dítě mívá problémy s jízdou  na koloběžce, na kole, lyžích).

Lateralita – tedy dominance pravé nebo levé ruky, oka. U dětí s vývojovou dysfázií bývá často zkřížená lateralita, tedy vedoucí levá ruka, ale vedoucí pravé oko, nebo obráceně, popřípadě bývá lateralita nevyhraněná, tedy dítě nedrží tužku pouze v jedné ruce, ale ruce střídá.

Jaké  odborníky vyhledat?

Pokud máte podezření,  že s Vaším dítětem není něco v pořádku, máte pocit, že potřebujete poradit od odborníka, pak v první řadě zajděte za svým dětským lékařem. Ten by Vám měl napsat doporučení (takzvané „Káčko“) k vyšetření u klinického logopeda. Nedejte se odbýt poznámkami typu:  On to dožene. Na logopedii je ještě malý. To se samo upraví. Na logopedii vás pošleme až v pěti letech.

Velmi často se stává,  že pediatr doporuční napsat odmítne a Vy se k logopedovi dostanete pozdě. Jestliže Vaše dítě nemluví ve třech letech tak jak by mělo nebo má některé z výše uvedených příznaků, pak neváhejte a logopeda navštivte. Ten Vaše dítě vyšetří a doporučí Vám další postup. Běžný další postup při určování diagnózy je vyšetření u klinického psychologa, foniatra a neurologa. 

Terapie

Váš klinický logoped by Vám vždy měl vysvětlit, co všechno je potřeba u Vašeho dítěte rozvíjet. Dříve se terapie zaměřovala pouze na rozvoj řeči a výslovnosti. Dnes již víme, že tento postup je velkou chybou. Výuka správné výslovnosti u vývojové dysfázie je až druhořadou záležitostí. Pokud se zvolí správný postup terapie, sami uvidíte, že výslovnost Vašeho dítěte se výrazně zlepší sama, aniž byste se jí věnovali.

Velmi důležitá je spolupráce všech odborníků, kteří vám při terapii pomáhají. Velmi důležitá je spolupráce klinického logopeda a klinického psychologa s foniatrem, neurologem a pediatrem. V neposlední řadě je také důležitá spolupráce s rodinou dítěte. Právě rodiče jsou ti, kteří by se měli co nejvíce podílet na procvičování úkolů, které vám klinický logoped doporučí. Běžnou praxí je, že do logopedické ambulance docházíte jednou za dva týdny, někdy jen jednou za měsíc. Právě proto je důležité, abyste se procvičování věnovali každý den alespoň chvíli.

Celkově  musí terapie zahrnovat rozvíjení:

 • Hrubé a jemné motoriky
 • Grafomotoriky
 • Zrakového vnímání
 • Sluchového vnímání
 • Paměti a pozornosti
 • Myšlení
 • Orientace v čase a prostoru
 • Řeči

Školní docházka

Pokud má Vaše dítě  diagnostikovanou vývojovou dysfázii  zvažte zařazení dítěte do speciální MŠ školy pro děti s vadami řeči. V tomto typu mateřských škol se kvalifikovaní logopedi věnují terapii každý den, což Vám i Vašemu dítěti usnadní i práci doma.

Pokud je dítě ve věku šesti let nedostatečně vyzrálé k nástupu do školy poraďte se se  svým klinickým psychologem a logopedem, zda nebude vhodný odklad školní docházky. Rodiče velmi často trvají na tom, aby jejich dítě nastoupilo do běžného typu základní školy, ačkoliv to pro dítě představuje velkou zátěž a mnohem lepší by pro něj bylo zařazení do speciální základní školy pro děti s vadami řeči. V těchto speciálních ZŠ bývá snížený počet žáků ve třídě, děti jsou vzdělávány podle programu pro běžné ZŠ. Jelikož je dětí ve třídě šest až osm, učitelka má více času na individuální přístup ke každému dítěti a může tak přizpůsobit tempo výuku podle potřeb dítěte.

Nesprávné  zařazení dítěte do školního zařízení může mít negativní vliv na školní úspěšnost!

Samozřejmě, že je také  důležité v jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se speciální škola nachází. Pokud je pro Vás příliš daleko, pak je vhodné zvolit jiný typ školního zařízení.

Obtíže související  s vývojovou dysfázií se ve škole mohou projevit dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií. 

Jakého vzdělání  mohou děti s vývojovou dysfázií dosáhnout?

 1. Jako přípravu pro budoucí  povolání volí děti velmi často učební obor, v některých případech s maturitou.
 2. Střední školu s maturitou absolvují děti úspěšně jen někteří.
 3. Vysokoškolského vzdělání  dosahují mladí lidé s vývojovou dysfázií jen ve výjimečných případech.

Moje poznámka: článek už je staršího data, vzhledem k tomu, že dnes se vývojová dysfázie u dětí řeší mnohem dříve, děti bývají častěji do ZS kompenzovány či je VD zmírněna, dosahují proto lepších školních výsledků a lepšího pracovního uplatnění než v dřívější době.

Opožděný vývoj řeči

Do jednoho roku života dítěte, je zcela přirozené, že dítě nemluví. Toto období  se nazývá fyziologická nemluvnost. Od prvního roku života dítěte začíná vlastní vývoj řeči. Dítě tak používá jednoduchá jednotlivá slova (např.mama, tata, bác,baba, haf, apod.), která mívají význam celé věty. Někdy se může stát, že se vývoj opozdí a i přesto, že je dítě zdravé (tedy slyší, není mentálně retardované, není postižena hybnost ani řečové orgány, dítě reaguje na podněty z okolí gesty, mimikou – mluvíme o tzv. prodloužené fyziologické nemluvnosti. V takovém případě je důležité zjistit, zda se tento jev nevyskytuje v rodině. Často se stává, že se tento typ nemluvnosti objevuje v rodinách opakovaně a to častěji u chlapců než u děvčátek.

Pokud vaše dítě ve třech letech ještě nemluví, nebo mluví méně než ostatní děti ve stejném věku jedná se oopožděný vývoj řeči. Vždy je velmi důležité hledat příčiny opožděného vývoje řeči a v tomto případě je nezbytně nutné vyhledat odborníka a nechat dítě vyšetřit. Odborná vyšetření by měla být provedena u foniatra, neurologa, klinického psychologa, klinického logopeda, popřípadě na ORL a oftalmologii.

Tato odborná vyšetření  by měla vyloučit:

 • Sluchovou vadu
 • Vadu zraku
 • Poruchy intelektu
 • Vady mluvidel (rozštěpy rtu, patra, submukózní rozštěpy)
 • Poruchy centrální nervové soustavy

 Pokud se podaří tyto poruchy a vady vyloučit jedná se o

Opožděný  vývoj řeči prostý

V tomto případě má dítě velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory.Důležitá je spolupráce s klinickým logopedem, který poskytne  rodině potřebné instrukce o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Doporučujeme také vyšetření u klinického psychologa, který doplní logopedické vyšetření a poskytne rodině další cenné rady. 

Opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady 

Děti, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku, mají vždy ovlivněn  vývoj řeči. Velmi důležité je včasné rozpoznání sluchové vady a přidělení odpovídajícího sluchadla. Proto je nutné při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty, aby rodiče neprodleně vyhledali péči odborníka - lékaře ORL nebo foniatra. Včasné diagnostikování sluchové vady je důležitým předpokladem zahájení cílené logopedické terapie. Přidělení odpovídajícího sluchadla má klíčový význam pro rozvoj řeči i dalších schopností dítěte, zejména intelektu. 

Opožděný vývoj řeči na podkladě poruch intelektu 

Děti s nižším intelektem a celkovým opožděním se řeč rozvíjí zpravidla pomaleji a deformovaně, podle stupně postižení. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často obsáhlou vadu výslovnosti, jeho řečový vývoj je prodloužený a vyžaduje dlouhodobou logopedickou péči.

U nejtěžších forem mentální  retardace se řeč rozvíjí jen částečně nebo vůbec. Porucha řeči se nejvíce projevuje v obsahové stránce řeči (chápání významu slov). 

Opožděný  vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel 

K opoždění nebo narušení vývoje řeči může dojít také u dětí:

 • s vrozeným rozštěpem rtu nebo patra – palatolalie - (tyto děti mají opožděný vývoj řeči jen někdy) V současné době mají tyto děti ve zdravotnictví od narození zajištěnu komplexní péči. Velmi důležité je zda je kromě rozštěpu rtu nebo patra přítomna porucha sluchu, úroveň intelektu, apod.). Opominout také nelze spolupráci s rodinou a dítětem.
 • s narušeným vývojem chrupu
 • s výrazně zkrácenou podjazykovou uzdičkou – v těchto případech bývá nejčastěji postižena výslovnost hlásek (L, R,Ř). Nutné je přestřižení podjazykové uzdičky, které většinou provádí zubní lékař, nebo lékař na ORL.
 • s deformací jazyka

V těchto případech většinou děti mluví méně a nejvíce je narušena výslovnost hlásek. Důležité však je, že dítě chápe význam slov, používá správné gramatické tvary slov. Řeč bývá špatně srozumitelná, ale obsahová stránka řeči je vzhledem k věku správná.  

Opožděný  vývoj řeči na podkladě poruch centrální  nervové soustavy - vývojová  dysartrie

Tato porucha je jedním z příznaků  dětské mozkové obrny. Vývoj řeči u této poruchy bývá opožděn jen někdy. Rozvoj obsahové stránky řeči záleží na úrovni intelektu dítěte. Pokud je úroveň intelektu v normě nebývá rozumění řeči opožděno vůbec.

Vývojová dysartrie se projevuje  zpravidla výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním. 
Dobrý intelekt bývá často zachován, dítě dobře vnímá a rozumí mluvené řeči. 
Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dysartrií patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

Dyslalie

Dyslalie, neboli patlavost je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek.

U dyslalie bývá narušena výslovnost jedné nebo více hlásek. Velmi důležité je mít na paměti, že každému období odpovídá výslovnost určitých hlásek. Proto nemůžete po svém dítěti chtít, aby na příklad ve třech letech umělo vyslovovat hlásku R nebo Ř. Tyto hlásky jsou artikulačně náročné, a proto se většině dětí v tomto věku vyslovit nedaří, což je naprosto přirozené. Pro vaši orientaci předkládáme stručný přehled vývoje výslovnosti jednotlivých hlásek. Vždy byste si měli uvědomit, že každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně. Velmi důležité je respektovat přirozený vývoj artikulace vašeho dítěte a nepožadovat po něm výkony, pro které není ještě dostatečně zralé.

Podle tabulky můžete odhadnout správný okamžik pro včasnou návštěvu logopedické ambulance. Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte:
do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyšíM B P A E I O U D T N J

do 2,5 letTvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu.K G H CH V F OU AU

do 3,5 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.Ň Ď Ť Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 letDítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

Jaké jsou příčiny dyslalie?

 • Nesprávný řečový vzor — velmi důležité je, v jakém prostředí vaše dítě vyrůstá. Dítě může vyslovovat nesprávně stejné hlásky, jako jiný člen vaší rodiny (otec, matka, babička, děda, sourozenci, atd.) Dále je důležité, aby vaše řeč nebyla vůči dítěti příliš „mazlivá”, „šišlavá”. Vyslovujte vždy správně, nepoužívejte nadměrně zdrobněliny slov, ta se dětem hůře vyslovují.
 • Motorická (pohybová) neobratnost — dítě má obtíže s obratností jazyka, rtů, tváří.
 • Poruchy sluchu — záleží jaký je druh nebo stupeň poruchy sluchu (viz vady a poruchy sluchu)
 • Poruchy fonematického sluchu — tato porucha znamená, že vaše dítě nedokáže sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky (např. C — Č, S — Š, Z — Ž, apod.)
 • Neustálé napomínání dítěte za nesprávnou výslovnost — tímto napomínáním můžete dítě neurotizovat. Může se stát, že dítě s vámi pak již nebude chtít komunikovat, bude mít k mluvení nechuť.
 • Nedostatek projevovaných citů (jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, ve kterých se rodiče dětem nevěnují, jsou citově chladní). Tyto děti mají málo podnětů, a proto také začínají mluvit později, mají chudou slovní zásobu a následně i nesprávnou výslovnost.
 • Děti s mentální retardací, LMD.
 • Odchylky řečových orgánů — přirostlá podjazyková uzdička, defekty chrupu, apod.

Terapie

Při terapii dyslalie je velmi důležitý individuální přístup logopeda. Vždy se musí dbát na specifika, která jsou spojena s daným obdobím vývoje řeči, ve kterém se vaše dítě právě nachází. Při terapii se musí respektovat jisté zásady:

 • Cvičte s dítětem vícekrát denně v krátkých intervalech. Děti v předškolním věku udrží pozornost jen velmi krátce. Proto cvičte s dítětem maximálně 5 minut. Když vidíte, že je dítě unavené, jeho pozornost klesá, přestaňte procvičovat a nechejte jej ať si hraje, kreslí, nebo dělá zkrátka to, co ho baví a má rádo. Pokud vám to vaše časové možnosti dovolí procvičujte s dítětem alespoň dvakrát denně.
 • Vždy, když se dítě učí vyslovovat hlásku, používá se při nácviku takzvaná pomocná hláska (např. hláska C se vyvozuje z hlásky T ) Vyvozování hlásek — viz. Ke stažení.Tímto způsobem se dítě vždy učí nový vzor artikulace hlásky a lépe tak opustí svůj původní nesprávný způsob výslovnosti.
 • Přístup logopeda ke každému dítěti musí být individuální!
 • Děti se často snaží vyslovovat novou hlásku přehnaně a nahlas (například moc tlačí, křičí, stále opakují slovo, aniž by si uvědomovali jak novou hlásku tvoří a jak ji říkají). Proto cvičte tiše, bez velkého úsilí.

Vyvozování hlásek

Vždy,když přistoupíte k vyvozování jakékoliv hlásky, je důležité zachovávat určitá pravidla. Je mylné myslet si, že když se vašemu dítěti podaří vyslovit hláska správně hned ji začne používat.Vždy musíte počítat s tím, že:

 1. důležitá jsou přípravná cvičení jazyka a rtů (viz procvičování motoriky mluvidel — artikulační cvičení)
 2. až poté můžeme začít s vyvozováním hlásky
 3. po vyvození hlásky (tzn. dítě vysloví hlásku správně) ji musíme zafixovat ve slabikách a slovech
 4. jestliže,již dítě zvládne správně vyslovit hlásku ve slovech, můžeme přejít k automatizaci hlásky do běžné řeči

POZOR! Průběh a délka jednotlivých etap je velmi individuální, proto milí rodiče buďte trpěliví!

  Děkuji za článek. Je vůbec možné, aby došlo k nějaké diagnoze do 2,5 let věku dítěte?

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @hehena pokud myslíte řečovou vadu, tak v tomto věku se dává pouze těžká porucha porozumění, tj. vývojová dysfázie receptivní (dítě nerozumí mluvené řeči), pokud jde o formy expresivní (dítě rozumí, "jen" nemluví), tak hranice bývá okolo 3let... my jsme měli podezení na dysfázii od dvou let, ve 3letech dostal dysfázii suspektně, ve 3,5 "na tvrdo"

  možná ještě dysartrie by se dala určit dle EEG...dyslalie se diagnostikuje tuším taky až od tří let, do tří let má dítě na špatnou výslovnost nárok....

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @hehena samozřejmě pokud má dítě ve 2,5 řečové problém, at už v recepci či expresi, lze zahájit reedukaci i bez prozatimní diagnozy ;) s dětmi se dá "pracovat" zhruba od 9měsíců... já doporučuji knížku Cvičení pro rozvoj řeči - prevence a náprava poruch komunikace u malých dětí ;)

  30. kvě 2012

  @sisstin u nás jde tedy o formu expresivní. říká jen pár slov a už několik měsíců je to na stejném bodě. za doporučení knihy jsem moc ráda, třeba s ní předejdu "problému" i u druhého špunta. moc děkuju! 🙂

  30. kvě 2012

  no u nas je to ten destky autizmus + podla logopeda oneskoreny vyvin reci, v decembri ideme znova na diagnostiku do Trnavy tak som zvedava ci sa zmeni nazor na autizmus...
  lebo podla vsetkeho co si tak vsimame a pozorujeme to budu asi len crty...

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 upřímně si nedovedu představit, že by někdo zaměnil autismus za OVr..přece u OVR má dítě jen tu řeč opožděnou, jinak má dovednosti a chování k věku, což u autismu fakt není ;)

  @hehena u vás je velká šance, že to bude jenom OVR...ale chce se tomu už trošku věnovat ;) syn v jeho věku neřekl nic, a když myslim nic, tak fakt NIC, první citoslovce (bůů) měl v 2,10 roku ;)

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 jako dá se zaměnit autismus s dysfázií, kde je narušené i porozumění ;) pokud ten diagnostik není dost zkušený, tak v tomhle věku se to stát může určitě ;) nebo ty jsi myslela, že máte DA+OVR? To je podle mě taky hloupost, páč prostě autismus je o tom, že má dítě problém s komunikací , a tím pádem i řečí...jen u těch VFA ta řeč naskočí, což ovšem neznamená, že se člověk s tím dítětem normálně domluví..bohužel :(

  30. kvě 2012

  @sisstin No Jurko sa nechova ako uplny autisa aj ked tu diagnozu mu stanovili a ta pani specialistka si tiez nebola celkom ista ci ide o autizmus, v poslednej dobe sa zmenil a hodne je citlivejsi, pritulnejsi, drzi ocny kontakt, snazi sa napodobnovat slovka ktore sa ucime, aj na logo aj doma. viac sa zaujima o okolie o dianie , teraz nepozra rozpravku ze len tak ze tam su nejake obrazky...teraz ho zaujima dej, krasne rozozna ci je to dobre ci zle...
  coraz castejsie si woodyho a buzza a snazi sa s nimi behat po dvore woody dnes dokonca lozil po stromoch 🙂, pred spaim ma rad ked mu citam, ako vecer lahne tak krasne spinka celu noc ( no to ma v podstate od malicka nikdy sa nestalo ze by sa v noci budil ), zoberie si lietadlo a napodobnuje zvuk lietadla a beha po izbe akoze lieta...miluje pata a mata a tie konverzacie co spolu oni dokazu za jeho pomoci viest su neskutocne 😉...
  ja mam taky pocit ze by som este mala tlacit na to ct vysetrenie..

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 tak jsou takový formy autismu, který jsou hraniční, tj. to dítě na první pohled vypadá a chová se normálně, těch odlištností si všimneš jen ty, jako matka..nebo lidi, kteří jsou s ním často...on má to porozumění řeči na jaký úrovni?

  30. kvě 2012

  reci rozumie cca na dva - tri roky ale nerozprava - s tym uz chodime na logopediu a od noveho sk, roku ide do novej skolky kde sa mu budu viacej na tejto urovni venovat...

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 tak ono porozumění dva nebo tři roky je dost rozdíl ;) když dítě nemá porozumění k věku, tak taky ani nemluví ;) těžko říct no...byli jste u kvalitního diagnostika? Třeba je to dysfázie smíšená nebo receptivní, ne autismus...ale to se takhle z popisu na netu fakt nepozná ;)

  30. kvě 2012

  @sisstin no ved to ako pises v poslednej vete... boli sme u pani Janosikovej v Trnave vraj je to kvalifikovana odbornicka aj na slovenskom konikovi ju vychvalili ...a aj v skolke kde doteraz Jurko chodil ju odporucili...lenze mne nejde do hlavy ako moze akykolvek odbornik stanovit diagnozu len na zaklade 40 minutoveho pozorovania...ved dieta treba pozorovat hadam aj tyzden aby ten specialista zistil ako sa chova ako redguje,,,nie?

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 tak Krejčířová dává diagnozu i za 20minut, prostě takových dětí viděla tisíce a už na to má odhad ;) Jánošiková je u vás to nejlepší, co může být...

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 třeba Krejčířová to pozná i z toho, jak má to dítě sladěnou mimiku s mluvou a očním kontaktem, z toho, jak reaguje třeba na to, když ona ho řídí, schválně třeba ty děti dovede do afektu a tak...oni to prostě poznají ;) Ukazuje tvůj malej prstem a sdílí pozornost - aktivně a často? ;)

  30. kvě 2012

  prstom sa naucil od januara od kedy chodime na logopediu a jemnu motoriku, vzdy ked som mu ukazovala nejake zvieratko alebo hocico ine tak som mu hovorila ukaz prstikom a teraz to robi sam od seba leti leitadlo ukaze prstom a povie bzzzzz , ked sa ho spitam kde je tatino ukaze prstom na manzela a povie tam ...

  30. kvě 2012

  on prstom neukazoval vobec aj preto sme sa zacali zaujimat o autizmus co sa nakoniec podla pani Janosikovej aj potvrdilo ...

  30. kvě 2012
  sisstin
  autor

  @alexiss27 jj, to je takový jakoby ukazování na výzvu ;) toho jsou ti lehčí autíci nebo hraniční schopní..... ale přirozený u dětí je ukazovat pořád a hlavně na věci, které oni neznají a chtějí je pojmenovat...syn ukazoval(dokud nemluvil) třeba 1000000x denně, a furt jsem mu musela říkat, co to je ;)

  jako u vás to bude určitě lehčí auti, vy máte zatím klasický dětský autismus? Podle mě bude VFA...nebo hraniční, časem ;)

  30. kvě 2012

  ano zatial ma diagnozu detsky autizmus. Ved uvidime ukaze cas hlavne ze sa chce ucit a aj ked pomaly ale ide to 🙂

  30. kvě 2012

  ahoj alexiss27 a sisstin...cetla jsem vasi konverzaci, hlavne alexiss27 a musim rict, ze mame doma podobneho raracha, zijeme v UK a vyrusta v dvoujazycnem prostredi a mame take "nalepku" lehky autismus...Nas Shimon je nase slunicko, v podstate uplne normalni malej chlapik, jen nemluvi a nema o mluveni ani moc zajem...ted mu budou 3 roky a konecne jsme se dockali prvniho OPRAVDOVEHO slova (kdy shimon ukazal na letici letadlo, rekl neco jako letadlo a koukal co ja na to) od te chvile nosi knizky na vsechno v nich ukazuje a pekelne se soustredi co se jak rika a ja si hlavu lamu jestli to neco znamena a nebo je to jen prirozeny krok v detskem autismu?

  24. črc 2012

  Malý měl v červenci 3 roky a nemluví vůbec,jen občas vydá zvuk... do tří let všichni čekali,však to má čas... teď nás čeká ORL a psycholog a co bude dál,kdo ví... ☹ jsem zvědavá,co z toho všeho nakonec bude a mám strach...

  7. zář 2013
  sisstin
  autor

  @ba0terka no tak jestli je mentálně ok, nemá autismus atd, tak zbývá vývojová dysfázie, tam nic moc už není na výběr ;)

  7. zář 2013

  12.9. jdu s malým na sezení a paní psycholožka je tak super paní,že se mi tam ani nechce ☹ podle mého povídání a všeho,tak mi řekla,že buď má nějakou formu autizmu,nebo je líný a musíme fakt počkat a nebo má blok,nejde mu to a musí ho prý rozkecat logoped... malý nemluví vůbec,jednoho dne přestal žvatlat a od té doby je tichý... sem tam zvuk vydá... ale jinak se domluví rukama nohama,dorozumíváme se beze slov,vyhoví pokynům.. dělá vše beze slov... a já nejsem odborník,ale přijde mi zdravý a autista snad ne 😕

  7. zář 2013
  sisstin
  autor

  @ba0terka objednej se do Prahy bud k Wawrozsový (500Kč), bere rychle nebo k Junkový (nastupuje po Krejčířový jako vedoucí psycho oddělění v Krči), fakt nemá cenu chodit po místních psycholozích, je to úplně k ničemu, potvrdí ti to holky ze všech skupin různých, který jsou o poruchách komunikace ;)

  7. zář 2013
  sisstin
  autor

  @ba0terka a můžeš jít k nám do skupiny bud na FB nebo tady na koníkovi ;)

  7. zář 2013
  sisstin
  autor

  @ba0terka a ještě doporučím SPC pro vady řeči v Tyršově ulici ;)

  7. zář 2013

  @sisstin jé,to bych ráda,ale do Prahy to máme 345km 😅 a fb nemám,tak jesli mohu k vám do skupiny,jdu ráda 🙂

  7. zář 2013

  @sisstin a skupinu najdu kde prosím?

  7. zář 2013
  sisstin
  autor

  @ba0terka no na tu diagnostiku se nejezdí často, jezdí tam i holky z Košic ;)

  7. zář 2013

  @sisstin to navrhnu manželovi a museli by jsme někde sehnat auto 😀 chci malému fakt pomoct... děkuju,mrknu na to a jak uložím děti,napíšu tam 😵 díky moc

  7. zář 2013

  Ahoj, mám takový problém... mám synka je mu 11mesicu a nemluví..Tedy nejenom, že nemluví, ale nechce se mu opakovat ani zvuky...Jinak je šikovný, už umí stavět kostky, chápe povely jako Ham, haci, na nožičky a buc, umí ukázat běžné věci a tak.. Má i sociální smích, směje se, když se smějeme my..Ale to mluvení mi dělá starosti... říká jenom aaaa, euuu a auu, když něco chce....je nějaký způsob, jak mu pomoci? Nebo odborník??

  9. zář 2016
  sisstin
  autor

  @veritanas v 11m nemluvi temer kazde dite ;) zvatlal by mel mezi 10m- 12m ;)

  9. zář 2016