Všeobecné podmínky používání

Vítej na naší Internetové stránce. Jejím Používáním souhlasíš s níže uvedenými Pravidly, které tvoří Dohodu o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky mezi Námi a Tebou. Tyto Všeobecné podmínky používání platí i pro všechny domény 3. úrovně na doméně modrykonik.sk a modrykonik.cz. Poslední revize: 24.11.2023

Důležitou součástí podmínek jsou i:

Tady najdeš:

 • Pojmy a definice
 • Všeobecné
 • Změna pravidel
 • Zbavení se zodpovědnosti a odškodnění
 • Kontrola a administrace Příspěvků
 • Stížnosti
 • Registrace, její Zrušení, Tvé údaje a prohlášení
 • Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv
 • Tvé povinnosti, prohlášení a souhlasy
 • Placené balíky PLUS a PRO

Pojmy a definice

1. "Pravidla" jsou ustanovení této Dohody o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky ve znění pozdějších změn a doplnění.
2. "Internetová stránka" je Naše internetová stránka, případně Naše internetové stránky: www.modrykonik.sk, www.modrykonik.cz a všechny jejich domény 3. úrovně.
3. "My" jsme obchodní společnost

Modrý koník s.r.o., o.z.
Bělehradská 1051/17, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 08877190
IČ DPH: CZ685008501
Spisová značka: A 79416 vedená u Městského soudu v Praze

IBAN: CZ0255000000002627170002
Raiffeisenbank a.s.

která je provozovatelem Internetové stránky.
4. "Ty" jsi uživatel/ka Internetové stránky, který/á Použil/a nebo Používá Internetovou stránku, bez ohledu na to, zda jsi Registrovaný/á nebo ne.
5. "Někdo" nebo "Ostatní" je osoba odlišná od Tebe.
6. "Příspěvek" je jakýkoli příspěvek (např. názor, prohlášení, kritika, postoj, komentáře, vyjádření, soukromá zpráva, obrázek, fotografie, videoklip nebo jiný obsah), který jsi Ty přidal/a na Internetovou stránku.
7. "Obsah" je jiný obsah Internetové stránky odlišný od Příspěvků.
8. "Použitím" nebo "Používáním" je Tvé zveřejnění nebo zveřejňování Příspěvku resp. Příspěvků na naši Internetovou stránku nebo jakákoli jiná činnost s ní související (prohlížení a pod.).
9. "Službou" je umožnění užívání Internetové stránky a její zpřístupnění Tobě a Jiným. Služba je bezplatná, s výjimkou sekcí nebo služeb na Internetové stránce, kde je výslovně uvedena cena. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení apod.) pro její používání jsou v běžné výšce, zavislé na sazebníku telekomunikačních služeb, které používáš.
10. "Registrace" je vytvoření Tvého uživatelského účtu a uživatelského jména na Internetové stránce.
11. "Registrovaným/ou" se Ty jako uživatel/ka stáváš až Registrací na Internetové stránce, přičemž jako Registrovaný/á máš vlastní uživatelské jméno a heslo.
12. "Zrušení Registrace" znamená Tvoje nebo naše odstoupení od této Dohody o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky ve znění pozdějších změn a doplnění (těchto Pravidel), a má za následek znemožnění Tvého Používání Internetové stránky prostřednictvím Tvého uživatelského účtu. Zrušení Registrace můžeš kdykoli vykonat i sám/sama v "Nastavení" > "Účet" a taktéž Ti můžeme Zrušit Registraci i my v případech uvedených v těchto Pravidlech.
13. Všechny výše uvedené termíny a definice jsou v Pravidlech použité v nezbytném slovním tvaru, tedy pokud je někde uvedeno, že nějaká povinnost je "Naše", tak tuto povinnost máme "My", a pokud se nějaký zákaz týká "Tebe", tak není povoleno, abys to "Ty" dělal/a, a pod. Stejně tak, pokud je někde uvedeno, že "jsi povinný/á", znamená to, že "Ty jsi povinen/na", a pokud "jsme oprávněni", znamená to, že "My máme právo" něco provést a pod.

Všeobecně

14. Tato Pravidla jsou právně závaznou dohodou mezi Tebou a Námi. Ještě předtím, než začneš Používat Internetovou stránku, jsi povinen/na přečíst si tato Pravidla. Prvním Použitím Internetové stránky totiž prohlašuješ, že jsi tato Pravidla pozorně četl/a, souhlasíš s nimi bez výhrad, jsi jimi vázán/a, a zavazuješ se je dodržovat, stejně jako se zavazuješ dodržovat platné právo (Slovenské republiky a státu, v němž se nacházíš) a dobré mravy a zavazuješ se, že nebudeš v souvislosti s Používáním Internetové stránky dělat žádné úkony v rozporu s platným právem, dobrými mravy a těmito Pravidly.
15. Pokud s těmito Pravidly nesouhlasíš, nesmíš Použít Internetovou stránku, a v případě, že jsi již Registrovaný/á, jsi povinen/na zrušit si Registraci.
16. Pokud je ti méně než 18 let, čestně prohlašuješ, že souhlas s Pravidly a Tvým Používáním Internetové stránky vyslovil Tvůj rodič nebo jiný zákonný zástupce.
17. Tato Pravidla pro užívání Internetové stránky se řídí právním řádem Slovenské republiky, přičemž jakýkoliv spor nebo řízení související, týkající se nebo vyplývající z užívání Internetové stránky bude probíhat u soudu Slovenské republiky nacházejícím se v obvodu Našeho sídla.
18. Souhlasíš s tím, že Tvůj uživatelský účet, jeho obsah a všechna práva s ním spojená jsou nepřenosné, nedědí se a vážou se výhradně na Tvou osobu.
19. Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel stanou nebo budou prohlášeny za neplatné nebo nevykonatelné, použije se místo nich jiná odpovídající právní úprava podle původního smyslu těchto ustanovení, přičemž ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti a vykonatelné.
20. Jednotlivé názvy částí těchto Pravidel jsou určeny jen kvůli jejich přehlednosti a nemají žádný právní účinek.
21. Součástí těchto Pravidel jsou i pravidla a podmínky Používání jednotlivých částí Internetové stránky (víceméně technického charakteru) uvedená přímo v dané konkrétní části.
22. Tato Pravidla mohou být ve více jazykových verzích s totožným obsahem, přičemž rozhodující verzí je slovenské znění Pravidel.

Změna Pravidel

23. Tato Pravidla můžeme kdykoliv změnit, aniž bychom Ti to oznámili, protože Tě nechceme obtěžovat nevyžádanou poštou. Je tedy v Tvém zájmu, aby sis je občas přečetl/a a ujistil/a se o tom, že Používáš Internetovou stránku v souladu s nimi, protože jsi těmito Pravidly vázán/a a zavázal/a jsi se akceptovat i jejich případné změny.
24. Změny nebo doplnění Pravidel na Internetové stránce, ke kterým se kdykoliv dostaneš pomocí odkazu na hlavní stránce, se stanou účinnými jejich zveřejněním. Tvé další Používání Internetové stránky po tom, co se tyto změny nebo doplnění stanou účinnými, považujeme za souhlas se změnami a doplněním Pravidel. Pokud se změnou nebo doplněním nesouhlasíš, jsi povinen/na ukončit Používání Internetové stránky a pokud jsi Registrovaný/á, zrušit si Registraci.

Zbavení se odpovědnosti a odškodnění

25. Nemůžeme zaručit zákonnost, pravdivost, přesnost, úplnost, aktuálnost ani soulad Tvých Příspěvků s Pravidly, a proto neneseme žádnou odpovědnost za všechny Tvé Příspěvky na Internetové stránce, jakož i všechny Tvé další úkony s ní spojené, vůči Ostatním.
26. Protože nemůžeme zaručit úplnou pravdivost, aktuálnost a přesnost Obsahu uvedeného na Internetové stránce, za její Obsah nezodpovídáme a stejně neneseme žádnou odpovědnost za škodu či újmu způsobenou Tvou nebo Někoho důvěrou vůči tomuto Obsahu nebo Příspěvkům.
27. Uvědom si, že Tvůj Příspěvek je vyjádřením Tvého osobního názoru, nikoli Našeho názoru, a je Tvým jednáním, proto jsi za něj přímo a výhradně osobně odpovědný/á jenom Ty sám/sama. Použitím Internetové stránky souhlasíš a zavazuješ se, že pokud Nám v důsledku Tvého Příspěvku vznikne jakákoli škoda nebo újma, odškodníš Nás v celém rozsahu, a to bez ohledu na její výši a na to, zda jsi jednal/a úmyslně nebo z nedbalosti, zda jsi škodu způsobil/a Ty sám/sama, nebo ve spolupráci s Ostatními a pod.
28. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu či újmu, která by mohla být způsobena Tobě nebo Ostatním v souvislosti s Používáním Internetové stránky nebo Službou.
29. Neneseme žádnou odpovědnost za případný chybějící obsah Tvých Příspěvků nebo za chybějící Příspěvek samotný.
30. Služba je poskytována "tak jak je" a neneseme žádnou odpovědnost za nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost a zajištění Služeb ani za případné přerušení nebo ukončení poskytování Služeb na jakoukoli dobu nebo navždy, přičemž to můžeme udělat kdykoli s okamžitou účinností, bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení.

Kontrola a administrace Příspěvků

31. Vyhrazujeme si právo sledovat a kontrolovat všechny Příspěvky, a právo měnit je nebo jejich viditelnost, odstraňovat, pokud to bude nezbytné, k čemuž Nám uděluješ plnou moc, abychom tak učinili na základě našeho výhradního rozhodnutí nebo v případech uvedených v Pravidlech, a to i bez toho, abychom to oznámili Tobě nebo Ostatním.
32. Ačkoli jsme stanovili tato Pravidla pro Tvé počínaní a Příspěvky, není možné od Nás požadovat, abychom kontrolovali, zda jsou všechny Tvé Příspěvky v souladu s Pravidly (ačkoli na to máme právo), proto nezodpovídáme ani za jejich obsah a soulad s Pravidly.
33. Stejně tak není možné, abychom z technických a personálních důvodů při obrovském množství Příspěvků odpověděli na všechny Tvé otázky, žádosti, stížnosti a pod. týkající se Příspěvků, Internetové stránky nebo Služby.
34. Souhlasíš s tím, že (kromě jiných oprávnění uvedených v jiných částech Pravidel) jsme oprávnění archivovat kopie všech Tvých Příspěvků a zajistit, aby Obsah Internetové stránky a Příspěvků (nebo jejich části) nemohly být předmětem různých vyhledávacích programů na internetu (např. google a pod.).
35. Jsme oprávnění upozornit Tě v případě porušení nebo hrozby porušení těchto Pravidel nebo platného práva a zasahovat v takových případech do Příspěvků mezi Tebou a Ostatními (kromě jiného např. Smazáním Příspěvku, úpravou Příspěvku nebo jeho viditelnosti a/nebo zablokováním vstupu do části Internetové stránky, Zrušením Registrace a pod.).

Stížnosti

36. Jsi povinen/na dbát na to, aby každý Tvůj Příspěvek byl v souladu s platným právem a těmito Pravidly.
37. Přesto, že nejsme odpovědní za Tvé Příspěvky ani za následky jimi způsobené, máme zájem na předcházení vzniku jakékoliv škody či újmy způsobené Příspěvky na Internetové stránce a máme také zájem na smířlivém řešení sporů.
38. Proto si vyhrazujeme právo, nikoli však povinnost, urovnávat spory způsobené Příspěvkem zveřejněným na Internetové stránce mezi Tebou a Někým jiným.
39. Tímto nám dáváš souhlas, abychom za tímto účelem v případě sporu postupovali takto:

 • a. V případě, že se domníváš, že jsi dotčen/a Někoho Příspěvkem, protože je v rozporu s platným právem, jsi povinen/na Nám na adresu našeho sídla uvedeného v úvodní části těchto Pravidel doručit kvalifikované oznámení o této skutečnosti. Kvalifikovaným oznámením se rozumí Tebou podepsané písemné oznámení, jehož součástí je identifikace konkrétního Příspěvku a jeho autora (konkrétního uživatele), prokázání protiprávnosti Příspěvku, důkazy o tom svědčící, Tvé jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámení Nám musí být doručeno doporučenou poštou, aby bylo možné prokázat jeho skutečné doručení. Doručení jiným způsobem není možné akceptovat, stejně jako oznámení zaslané elektronickou poštou, a to z personálních a technických důvodů.
 • b. Do 5 pracovních dní ode dne doručení kvalifikovaného oznámení doručíme toto kvalifikované oznámení autorovi Příspěvku elektronickými prostředky (např. naskenovaný dokument prostřednictvím interní pošty na Internetové stránce) společně se žádostí, aby nám poskytl prohlášení o legálnosti jeho Příspěvku.
 • c. Autor Příspěvku je pak povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení kvalifikovaného oznámení Nám způsobem uvedeným výše (platným pro doručování kvalifikovaného oznámení) doručit prohlášení o legálnosti Příspěvku. Prohlášením o legálnosti Příspěvku je písemné oznámení podepsané autorem Příspěvku (s jeho úředně osvědčeným podpisem, a pokud mu ještě nebylo 18 let, bude nutný úředně ověřený podpis alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce), jehož součástí je prokázání legálnosti Příspěvku, důkazy o tom svědčící, jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa autora Příspěvku.
 • d. V případě, že autor Příspěvku poruší jakoukoli povinnost podle této části Pravidel, bere na vědomí a souhlasí s odstraněním jeho Příspěvku z Internetové stránky.
 • e. V případě splnění všech povinností autora Příspěvku Ti do 5 pracovních dnů ode dne doručení prohlášení o legálnosti Příspěvku zašleme kopii tohoto prohlášení. Příspěvek pak odstraníme až na základě Tvého oznámení a prokázání toho, že jsi na příslušný soud podal/a žalobu/jiné podání, jejímž/jehož předmětem je Příspěvek.
 • f. Pro tyto účely jsme oprávněni obrátit se na Tebe a Ostatní (v tomto případě zejména na autora Příspěvků) a vyměnit mezi Vámi Vaše vzájemné kontaktní údaje.
 • g. V případě, že jde o Příspěvek Někoho, kdo není Registrovaný, odstraníme ho ihned po doručení kvalifikovaného oznámení.

Podobně budeme postupovat i v opačném případě, tedy pokud se Někdo domnívá, že je dotčen Tvým Příspěvkem, protože je v rozporu s platným právem.

Registrace, její Zrušení, Tvé údaje a prohlášení

40. Na Používání Internetové stránky není nutná Registrace. Ta je nutná pouze v některých případech Používání některých sekcí Internetové stránky.
41. Registrací se zavazuješ poskytnout Nám pravdivé, správné a aktuální údaje o Tobě a udržovat je takové.
42. Registraci můžeme odmítnout nebo Zrušit v případě, že máme podezření, že se vydáváš za někoho jiného, Tvé uživatelské jméno je chráněné platným právem (např. ochranná známka, obchodní jméno a pod.), je reklamou (např. www.názevnějakéwebstránky.cz) nebo je vulgární, urážlivé nebo na základě Našeho rozhodnutí.
43. Uvědomujeme si naši profesionální povinnost zachovávat důvěrnost dat o Tobě a uznáváme naše povinnosti týkající se všech osobních a jiných údajů, které zpracováváme. Tvá práva podle zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zcela zachována. Tvé osobní údaje neposkytneme Ostatním s výjimkou uvedenou v těchto Pravidlech (např. při stížnostech) nebo Zásadách ochrany osobních údajů (jsou součástí těchto Pravidel) resp. pokud Nám tak ukládá platné právo.
44. Použitím Internetové stránky nám uděluješ dobrovolně a bezplatně, bez věcného, časového, územního či jiného omezení:

 • a. souhlas ve smyslu Občanského zákoníku s použitím Tvé podobizny, písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se Tebe nebo Tvých projevů osobní povahy bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla (např. na fotoalba).
 • b. prohlášení, že osoby, které jsou zachyceny na dílech nebo obsahu tvořícím Příspěvek, vyslovily bezplatný souhlas s tím, aby s dílem nebo obsahem Příspěvku bylo naloženo všemi způsoby uvedenými v těchto Pravidlech, a že Nám ani Ostatním nevznikne uveřejňováním Tvého příspěvku na naší Internetové stránce újma ani škoda, a pro případ, že se tak stane, zavazuješ se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla (např. na fotografie Tvých kamarádů).
 • c. licenci (sublicenci, pokud je autorem osoba odlišná od Tebe) ke zveřejnění autorského díla, resp. jiného obsahu chráněného autorským zákonem a platným právem, jestliže ho Tvůj Příspěvek obsahuje.
 • d. prohlášení, že jsi jediným/nou autorem/kou díla, resp. jiného obsahu Příspěvku chráněného autorským zákonem a platným právem, nebo že jsi od autora/autorů díla získal/a oprávnění (licenci) k užití díla v rozsahu dle těchto Pravidel, včetně práva poskytnout Nám sublicenci; a že v tomto díle resp. jiném obsahu Příspěvku nebyly žádným způsobem použita díla nebo jiná práva Ostatních ani jejich části, a že Nám ani Ostatním nevznikne zveřejňováním díla nebo jiného obsahu Tvého Příspěvku na naší Internetové stránce újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazuješ se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.

Předchozí ustanovení platí stejně i pro třetí osoby, Námi pověřené výkonem některých činností a práv, které jsi Nám poskytl/a.
45. V Tvém vlastním zájmu Tě žádáme, abys nezveřejňoval/a Příspěvky obsahující Tvé osobní údaje ani jiné údaje, jejichž zneužití by Ti mohlo způsobit újmu nebo škodu (týká se to zejména rodného čísla, čísla občanského průkazu, pasu, čísla platební nebo kreditní karty, adresy, telefonního čísla, hesel a pod.).
46. Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které Nám poskytuješ prostřednictvím internetu a e-mailových zpráv, ani za jejich kontrolu a to, jak Ostatní používají Tvé údaje získané od Tebe, proto by jsi měl/a být opatrný/á při výběru údajů, které poskytneš prostřednictvím Internetové stránky.
47. Stejně neneseme odpovědnost za obsah zpráv poslaných Ostatním, a proto jsme osvobozeni od všech závazků souvisejících s obsahem informací, které můžeš dostat od Ostatních.
48. Pozorně si přečti, Zásady ochrany osobních údajů, kde uvádíme podrobné informace o podmínkách zpracování Tvých osobních údajů. Pokud máš jakékoliv dotazy týkající se nakládání s Tvými osobními údaji, klidně Nás kontaktuj.
49. Tvou Registraci jsme oprávněni Zrušit jen My a jsme oprávněni udělat to kdykoli, jednostranně, s okamžitou účinností, a to i bez uvedení důvodu a bez oznámení. Uděláme to jen výjimečně, ale musíš respektovat, že Naše Internetová stránka není veřejné fórum s bezhraniční svobodou projevu, ale naopak prostor, který jsme My vytvořili, spravujeme ho a který Ti poskytujeme na to, abys ji Používal/a v rámci platného práva a těchto Pravidel.
50. Jestli prokazatelně porušuješ tato Pravidla nebo platné právo, Zrušíme Tvou Registraci okamžitě, jakmile se o tom dozvíme.
51. Zrušení Registrace můžeš kdykoli vykonat i sám/sama v "Nastavení" > "Účet"
52. Bereš na vědomí, že i po Zrušení Registrace jsme oprávněni ponechat si Tvé Příspěvky a Tvé uživatelské jméno zveřejněné na Internetové stránce na neomezený čas.

Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv

53. Respektujeme duševní vlastnictví a jiná práva Ostatních a žádáme Tě, abys dělal/a totéž. Pokud si myslíš, že Tvá autorská práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva byla porušena některým z Příspěvků, kontaktuj Nás a postupuj obdobně jako při Stížnosti.
54. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah Příspěvků, tedy nezodpovídáme ani za případné porušování autorských práv, práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím Příspěvků na Internetové stránce. Protože máme zájem na souladu Příspěvků a Obsahu Internetové stránky s platným právem, souhlasíš a zavazuješ se, že:

 • a. nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele práv chráněných těmito předpisy,
 • b. budeš respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva Ostatních, a nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva,
 • c. nebudeš odstraňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo o jiných právech obsažené na Internetové stránce,
 • d. nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.

55. Nemáme možnost kontrolovat soulad věcí, které jsou obsahem Tvého příspěvku, s platným právem, proto neneseme žádnou odpovědnost za věci (např. jejich vady, protiprávní původ a pod.), které jsou obsahem Příspěvků, resp. které prodáváš nebo které kupuješ prostřednictvím některých sekcí Internetové stránky, které slouží výhradně k výměně kontaktních údajů mezi Tebou a Ostatními.

Tvé povinnosti, prohlášení a souhlasy

56. Pokud Tvůj počítač používá více osob (např. doma, v práci nebo v internetové kavárně a pod.), jsi odpovědný/á za to, aby ses po skončení Používání Internetové stránky odhlásil/a, aby žádná jiná osoba nemohla Používat Internetovou stránku pod Tvým uživatelským jménem.
57. Tvůj uživatelský účet je soukromý a nesmí ho používat nikdo kromě Tebe. Jsi proto sám/sama výhradně odpovědný/á za utajení Tvého uživatelského účtu a hesla a jakékoli použití nebo činnost uživatelů, kteří používají Tvůj uživatelský účet. Souhlasíš s tím, že Nám neprodleně sdělíš neoprávněné užití Tvého uživatelského účtu a že se přesvědčíš, že jsi se odhlásil/a z Tvého účtu na konci každého Používání Internetové stránky.
58. Ve vlastním zájmu souhlasíš a zavazuješ se, že nebudeš:

 • a. zveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jakékoliv internetové stránky obsahující vulgarizmy, obscénnosti, výhrůžky a osobní útoky vůči Ostatním, Příspěvky propagující, podněcující nebo obhajující potlačování základních práv a svobod, násilí, fanatismus, rasismus, diskriminace, hanobení skupin obyvatelstva, rasovou, jazykovou, pohlavní, náboženskou, politickou, sociální, národnostní a etnickou nesnášenlivost, nenávist ke konkrétním lidem nebo ke skupinám obyvatel, zejména k etnickým nebo náboženským skupinám, ani žádný jiný obsah v rozporu s platným právem,
 • b. zveřejňovat Příspěvky, které obsahují neověřené, zavádějící, klamavé, nepravdivé nebo pravdu zavádějící informace nebo jiné (i pravdivé) údaje, které jsou nebo by mohly být způsobilé přivodit újmu Ostatním (např. v důsledku poškození jejich dobrého jména, pověsti a pod.),
 • c. zveřejňovat Příspěvky mající charakter spamu, hoax nebo warezu,
 • d. zveřejňovat Příspěvky obsahující informace o osobních údajích Někoho jiného bez jeho souhlasu,
 • e. zveřejňovat Příspěvky se stejným (opakování), nesrozumitelným nebo nesmyslným obsahem,
 • f. zveřejňovat Příspěvky hájící nebo navádějící k porušování platného práva, aktivní zdvořilosti nebo těchto Pravidel,
 • g. zveřejňovat inzerci, propagovat ani šířit reklamu, zveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jiné internetové stránky nesouvisející s obsahem Internetové stránky a odkazy na komerční internetové stránky (neplacená reklama), a to s výjimkou Námi určených případů a s výjimkou osobních doporučení na základě Tvých zkušeností,
 • h. zveřejňovat Příspěvky propagující služby jiných osob, které jsou Naší konkurencí,
 • i. zveřejňovat Příspěvky obsahující poptávku zboží nebo služeb, informace o kódech, slevách, kupónech a bodech,
 • j. zveřejňovat Příspěvky obtěžující nebo vnucující Tvé osobní názory Ostatním,
 • k. zveřejňovat Příspěvky omezující nebo bránící Ostatním v Používání Internetové stránky nebo Příspěvky, které vystavují nebo mohou vystavit Ostatní poškození nebo vzniku jakékoli odpovědnosti,
 • l. bránit v diskusi na Internetové stránce Ostatním, ani ji narušovat,
 • m. narušovat nebo poškozovat poskytování Služby nebo Internetové stránky, servery, sítě a pod. spojené se Službami nebo Internetovou stránkou, zveřejňovat nebo používat softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby nebo funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení,
 • n. vytvářet nebo zrcadlit Internetovou stránku ani její část bez Našeho předchozího písemného souhlasu,
 • o. používat veřejné proxy servery a jiné anonymizační služby, které mohou být zneužity k útoku na Internetovou stránku nebo Službu,
 • p. používat automatické skripty pro sběr informací nebo jinak působit na provoz Internetové stránky a Služby,
 • q. sbírat e-mailové adresy nebo jiné kontaktní informace od Ostatních za jakýmkoliv účelem,
 • r. zpracovávat osobní údaje o někom jiném nebo je zveřejňovat na Internetové stránce,
 • s. nijak poškozovat Nás a Naše dobré jméno a pověst,
 • t. se při Používání Internetové stránky vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
 • u. vytvářet více než jednu Registraci, Registrovat se pod více než jedním uživatelským jménem, Registrovat se jako Někdo jiný nebo Registrovat se jménem Někoho jiného,
 • v. používat Internetovou stránku jako Někdo jiný ani pod jménem Někoho jiného,
 • w. účastnit se soutěží organizovaných Námi nebo na Naší Internetové stránce, ve kterých je výhrou věcná nebo jiná cena; a pokud toto pravidlo porušíš, souhlasíš s nezařazením do takové soutěže nebo s vyloučením z ní (týká se jenom fyzických osob, které jsou v pracovně-právním nebo jiném obdobném vztahu s Námi (např. Naše Ambasadorky), a také všech jejich rodinných příslušníků, a stejně tak i osob a zaměstnanců osob podílejících se na zabezpečení, sponzorovaní či organizaci soutěží a jejich rodinných příslušníků).
 • x. propagovat zboží, služby a spolupráci spadající do systému síťového prodeje a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra...) nebo do síťového prodeje pojištění, finančních produktů a poradenství ani životní pojištění, výjimkou jsou inzeráty v kategorii Služby,
 • y. obcházet výše uvedené zákazy.

59. Dále souhlasíš s tím, že:

 • a. na Internetové stránce Ti může být zobrazována reklama a odkazy na jiné internetové stránky a zdroje (Tyto odkazy a obsah na nich přístupný není Námi kontrolován, nejsme za něj zodpovědní). Odkaz na ni, připojení se na ni nebo její užívání neznamená její schválení z naší strany. Pokud ses rozhodl/a opustit Internetovou stránku a vstoupit na stránku třetí strany, děláš tak na vlastní nebezpečí a měl/a by sis být vědom/a toho, že tato Pravidla pro ni neplatí.),
 • b. máme všechna povolení a práva dané nám těmito Pravidly a platným právem a výkonu těchto práv se podřídíš,
 • c. pokud máš podezření, že Někdo porušuje tato Pravidla, sdělíš to Nám,
 • d. Používání Internetové stránky je povoleno jen na Tvé osobní účely. Její Použití pro jiný účel je bez Našeho souhlasu zakázán, s výjimkou Námi určených případů,
 • e. nemáš za Tvé Příspěvky na Internetové stránce právo na žádnou odměnu ani autorskou odměnu a pod.,
 • f. veškeré Tvé dotazy, připomínky, návrhy, nápady, náměty či jiné informace o Internetové stránce nebo Službě ("návrhy") adresované Nám nejsou důvěrné a mohou se stát Naším majetkem. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a máme nárok na neomezené využívání a šíření těchto návrhů pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez Tvého nároku na odměnu.
 • g. Jakákoliv dispozice (používání, uveřejnění, kopírování apod.) s jakýmkoli Obsahem Internetové stránky a Příspěvky na ní uveřejněnými je chráněna autorským právem a je bez Našeho předchozího výslovného souhlasu zakázána.
 • h. Naše Internetová stránka umožňuje nabízet zboží a služby i pro jinou než soukromou nebo domácí potřebu (např. jsi e-shop, právnická osoba a prodáváš v bazaru). V tom případě přistupuješ zárověň na tyto Zpracovatelské podmínky, upravující pro tento účel zpracovávání Osobních údajů Ostatních uživatelů.
 • i. Za jakékoli porušení ustanovení písm. d) nebo g) uvedených v tomto bodě 59., pokud toto porušení nebude napraveno do 72 hodin poté, co Tě vyzveme k jeho nápravě, jsi povinen a zavazuješ se zaplatit Nám pokutu ve výši 100 EUR za každý den trvání takového porušení, a to při každém jednotlivém porušení resp. při každém jednotlivém Příspěvku, kterého se porušení týká. Zaplacení pokuty Tě nezbavuje povinnosti nahradit v plném rozsahu škodu či jinou újmu, která vznikla nebo může vzniknout Nám a/nebo jiné dotčené osobě.
 • j. Jsme oprávněni zastupovat Tě v případech ochrany a vymáhání Tvých práv a právem chráněných zájmů (např. právo na ochranu osobnosti, autorská práva) souvisejících s Používáním Internetové stránky vůči třetím osobám a k tomuto účelu Nás zmocňuješ k výkonu všech potřebných úkonů. (Pozn.: Tvé právo na ochranu a vymáhání Tvých práv a právem chráněných zájmů tímto zůstává nedotčené, můžeš se nadále zastupovat sám nebo zmocnit k zastupování jakoukoli další osobu.)

Placené balíky PLUS a PRO

60. Používání Internetové stránky je bezplatné, s výjimkou balíků PLUS a PRO, které jsou zpoplatněny. Balíky PLUS a PRO si můžeš předplatit a získat tak výhody, které Ti běžný účet (který je bezplatný) neposkytuje. Balíky PLUS a PRO si můžeš předplatit přes internet bankovní kartou nebo bankovním převodem na účet.
61. Balík PLUS Ti dává možnost přednostního zobrazování Tvých inzerátů. Další výhody balíčku PLUS jsou uvedeny na této adrese: https://www.modrykonik.cz/get-plus/.
62. Balík PRO ti umožní přidat neomezený počet inzerátů na nové zboží. Další výhody balíku PRO jsou uvedeny na této adrese: https://www.modrykonik.cz/get-pro/.
63. Porovnání základního bezplatného účtu a balíků PLUS a PRO můžeš najít na této adrese: https://www.modrykonik.cz/plan/choose/?from=get....
64. Aktuální ceník PLUS i s uvedením délky předplaceného období se nachází na adrese: https://www.modrykonik.cz/get-plus/?src=compare.... Aktuální ceník PRO i s uvedením délky předplaceného období se nachází na adrese: https://www.modrykonik.cz/get-pro/?src=compare#.... Ceny uvedené v cenících jsou konečné včetně DPH. Žádné další poplatky Ti účtovat nebudeme, avšak neručíme za to, že určité poplatky Ti budou účtovány poskytovateli platebních služeb (např. Tvou bankou).
65. Souhlasíš s tím, abychom Ti balík PLUS nebo PRO aktivovali okamžitě po zaplacení, přičemž bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že balík PLUS ani PRO již po jeho aktivaci nemůžeš zrušit a že nevracíme žádnou platbu za něj, a to ani částečně, a to v žádném případě (ani při předčasném ukončení používání balíku, např. z důvodu zrušení Tvé registrace na Internetové stránce apod.). Stejně tak aktivací balíku PLUS nebo PRO bereš na vědomí a souhlasíš s automatickým prodlužováním předplaceného období a automatickým opakováním platby za období předplatného. Automatické prodlužování předplatného si můžeš kdykoliv zrušit v Tvém uživatelském účtu. Upozorňujeme Tě a poučujeme, že po aktivaci balíku PLUS a/anebo PRO ztrácíš právo na odstoupení od smlouvy s Námi týkající se těchto balíků. Aktivací balíku PLUS a/anebo PRO Nám uděluješ výslovný souhlas se zahájením poskytování Našich služeb před uplynutím zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy a vyhlašuješ, že jsi byla jako spotřebitel řádně poučená o tom, že aktivací balíku PLUS a/anebo PRO ztrácíš právo na odstoupení od smlouvy týkající se těchto balíků. Uvedené se vztahuje jen na balíky PLUS a/anebo PRO a netýká se to užívání jiných částí Internetové stránky podle těchto Pravidel.
66. Při balíku PLUS Ti vystavíme fakturu na uživatelské jméno, ze kterého byla odeslána platba. Při balíku PRO máš možnost vyplnit si fakturační údaje. Pokud z fakturačních údajů nebude možné vystavit platnou fakturu, bude faktura vystavena na uživatelské jméno. Bereš na vědomí, že po vystavení faktury už není možná změna údajů na vystavené faktuře. Faktury jsou uloženy na uživatelském účtu a můžeš si je kdykoliv stáhnout.
67. Bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že jsi sám výlučně zodpovědný za dodržování příslušných právních předpisů (např. týkajících se podnikání, reklamy, daňových povinností apod.) při používání balíků PLUS nebo PRO. Neneseme žádnou odpovědnost za Tvé jednání při používání balíků PLUS a PRO ani za případné porušení právních předpisů z Tvé strany.
68. Za případné vady při poskytování služeb balíků PLUS a PRO zodpovídáme ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
69. Odpovědi na časté otázky a kontakt na team v případě reklamací, stížností nebo jiných podnětů najdeš v Časté otázky a kontakt - Placené balíky PLUS/PRO.
70. Jako spotřebitel máš právo obrátit se za účelem ochrany svých práv spotřebitelů na subjekt alternativního řešení sporů, během kterého spolupracuješ s tímto subjektem v zájmu rychlého vyřešení sporu. V případě přeshraničního sporu máš právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které Ti poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení Tvého sporu. Možnosti a podmínky alternativního řešení sporů upravuje zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Bližší informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz, která je jedním ze subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů. V případě sporu s Námi můžeš podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů i prostřednictvím platformy umístěné na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm....
71. Aktivací některého z balíků PLUS nebo PRO pro Tebe v celém rozsahu zůstávají i nadále platná a účinná Pravidla Internetové stránky, jejichž součástí jsou ustanovení týkající se placených balíků PLUS a PRO. V případě, že existuje rozpor mezi touto částí Pravidel (Placené balíky PLUS a PRO) a zbytkem Pravidel, pro účely poskytování služby balíků PLUS a PRO se použijí ustanovení, uvedená v této části Pravidel (Placené balíky PLUS a PRO).