Příspěvky pro registrované uživatele se ti nezobrazují.
  kolibricek36
  25. únor 2022    Čtené 619x

  Co dělat v případě vyhlášení poplachu 🤔

  Dokument je zkopírování z netu, omlouvám se, nevím jak zkopírovat tabulky. 🤔

  Vím že to není zde aktuální, ale ono, člověk nikdy neví. 

  Odesláno z Víme co dělat v případě vyhlášení krizových stavů?

  V souvislosti s teroristickým útokem na spojené státy a vzniklou mezinárodní situací je aktuální seznámit občany s úkoly v ochraně obyvatel. Vzhledem k šíři problémů,budou informace rozděleny do několika částí a to,na úkoly a činnosti při vyhlášení některého z krizových stavů a na úkoly a činnosti při vzniku živelných pohrom,ekologických nebo průmyslových havárií,nehod a jiných nebezpečí ohrožujících životy a zdraví občanů. Vzhledem k charakteru současné situace upozorníme na otázky spojenými především se stavem ohrožení státu a válečným stavem. Tyto stavy se vyhlašují v souladu s ústavním zákonem číslo 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR v případě ohrožení svrchovanosti státu nebo jeho celistvosti. Tyto krizové stavy vyhlašuje parlament ČR na návrh vlády ČR. Rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení státu a válečném stavu se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích – tisk,rozhlas,televize a vyhlašují se stejně jako zákon. Konkretní informace pro občany naší obce  budou zveřejněny formou vyhlášek – vyvěšených na již známých vývěsních místech obce a dále uveřejněním v regionálních sdělovacích prostředcích (tisk, televize, rozhlasové stanice). Zaměstnaní občané získají informace o možném ohrožení a připravovaných opatřeních k ochraně zaměstnanců v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele. Školní mládež bude informována cestou ředitelů škol a školských zařízení. V našich podmínkách přichází v úvahu ukrytí obyvatel v improvizovaných úkrytech,pro něž se hodí suterénní,sklepní nebo jiné prostory v domech obytných,provozních,ale i výrobních objektů,které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobí k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků. Tyto úkryty se budují svépomocně za použití prken,fošen,pytlů s pískem apod.

  Zodolnění improvizovaného úkrytu 

      Uzavřete okenní a dveřní otvory a oblepte veškeré spáry lepící páskou. Otvory je možné zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou.

      Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami. 

      Rovné stropy podepřete trámky nebo sloupky z kulatiny. 

      Klenuté stropy nepodepírejte.

  Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu). Pro plánované dlouhodobější setrvání v úkrytech se zhotovuje improvizované ventilační zařízení. Příručky pro zodolnění výše uvedených prostorů včetně všech popisů a návodů jsou připraveny Hasičských záchranných sborů a při vyhlášení stavu ohrožení státu budou vydány.

  Hlavní zásady chování obyvatel v úkrytu

      Chovat se ukázněně a řídit se pokyny pro ukrytí. 

      Udržovat v pohotovosti prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky ochrany a použít je v závislosti na vzniklé situaci. 

      Šetřit vodou, jídlem a pitím. 

      Udržovat pořádek a čistotu. 

      Zdržovat se v určeném prostoru, zbytečně nepřecházet, nehlučet a hlasitě nehovořit. 

      Za všech okolností se chovat klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhat, zejména starším a nemocným osobám a ženám s dětmi. 

      Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, vařiče ani jiné zdroje tepla a světla s otevřeným ohněm. Nepoužívat elektrické vařiče jakéhokoli druhu.

  Ve společných stálých úkrytech se stanovuje úkrytový řád a členové úkrytového družstva.

  Před odchodem do úkrytu 

      Uzavřete okna, uzávěry plynu a vody. 

      Vypněte ventilaci. 

      Vezměte si úkrytové zavazadlo

      Dodržte zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu. 

      Zabezpečte domácí zvířata. 

      Uzamkněte byt a přesuňte se na místo ukrytí nebo evakuace.

  Další informace které obdržíte, budou o zabezpečení prostředky individuální ochrany(PIO). Jedná se o dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci a ochranné filtry k nim. Jsou určeny k ochraně obyvatelstva před toxickými a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek pro období válečného stavu a jsou použitelné i v případě zneužití těchto látek při teroristickém napadení. Výdej těchto prostředků se bude provádět v souladu s Usnesením vlády ČR číslo 710/97, kterým se napňuje Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Podle těchto dokumentů je využití prostředků idividuální ochrany jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí. Usnesení vlády a přijatá koncepce stanovuje, že stát bude zabezpečovat PIO pro děti do ukončení školní docházky a osobám umístěným ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky získat do osobního vlastnictví za úhradu ve specializovaných prodejnách. Seznam těchto prodejen je trvale zveřejněn na Internetu na adrese: www.mvcr.cz/hasici.(viz. příloha) Ke krátkodobé improvizované ochraně dýchacích cest proti radioaktivním látkám lze využít ochranných roušek OR-1 a k ochraně proti některým nebezpečným látkám látkám lze využít dalších jednoduchých prostředků jako jsou navlhčené kapesníky, ručníky a pod.

  Co dělat, když bude nařízena evakuace

      K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice VKV(FM). 

      V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání regionálních rozhlasových stanic VKV(FM) nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Dále budou vydány vyhlášky, kde budou konkretní pokyny pro jednotlivé části obce  (místa shromažďování, způsob přesunu, trasy ..). Je vždycky nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům. 

      Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase. 

      Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního (městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou). 

      Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

  Evakuační zavazadlo

  Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.

  Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

  Obsahuje:

      Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách,                                   dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. 

      Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. 

      Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. 

      Přenosné rádio s rezervními bateriemi. 

      Toaletní a hygienické potřeby. 

      Léky, svítilnu. 

      Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. 

      Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

  Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

      Uhaste otevřený oheň v topidlech. 

      Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček). 

      Uzavřete přívod vody a plynu. 

      Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci. 

      Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. 

      Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. 

      Kočky a psy si vezměte s sebou. 

      Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.

  Obecné zásady vyrozumění a varování

  Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

      RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.). 

      NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. 

      VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. 

      NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena. 

      NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci. 

      POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. 

      UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. 

      UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

  Varovné signály

  V České republice máme v současné následující varovné signály. Všeobecná výstraha (konec vzdušného poplachu). Katastrofa (vzdušný poplach). Nebezpečí zátopové vlny.

  Tón sirény    Délka tónu    Význam

          v období míru    za válečného stavu

  Trvalý    2 minuty    Všeobecná výstraha    Konec vzdušného poplachu

  Kolísavý    2 minuty    Katastrofa    Vzdušný poplach

  Přerušovaný    2 minuty    Nebezpečí zátopové vlny    Nebezpečí zátopové vlny

  Další varovné signály za válečného stavu

  Místní rozhlas            Radiační a chemické nebezpečí

  Zvony            Radiační poplach

  Údery na kolejnici            Chemický poplach

  Signál „Požární poplach“

  Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

  DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

  Zjistíte - li mimoøádnou událost (požár, havárii chemického nebo prùmyslového zaøízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitì volejte èíslo 150 - (Hasičský záchranný sbor)

  Při předávání zprávy uveďte:

      kde hoří 

      co hoří 

      své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte 

      po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

  Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje pøi všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.

  Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního èinu volejte telefonní  èíslo 158 - Policie ČR. Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice  b e z p l a t n ě

  bez použití mince nebo telefonní karty.