Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
7. bře 2012

Řeč - vývojové tabulky

Lexikálně - sémantická rovina
3 roky
- pojmenuje běžné věci na obrázku
- ukáže obrázek věci podle použití
- ukáže na obrázku činnost
- chápe pojmy "já, moje"
- správně používá slova "ano, ne"
- odpovídá na otázky "Co děláš?" "Kde?"
- má zájem o obrázkové příběhy, knížky
3 - 3,5 roku
- ukáže obrázek podle podstatného znaku
- klade otázky "Proč?" "Kdy?"
- řekne, co je na obrázku
- reprodukuje jednoduchou říkanku
3,5 roku
- chápe jednoduché protiklady
- identifikuje věci podle společných znaků
4 roky
- zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy
- ukáže obrázek podle aktuální situace
- vysvětlí, na co máme oči, knihy, auta...
- poslouchá pohádky, chápe děj
- doplní protiklady s názorem
5 let
- definuje význam pojmů
- chápe jednoduché vtipy a hádanky
- sestaví dějovou posloupnost a popíše ji
- pojmenuje, co dělá určitá profese
- přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to
5 - 6 let
- umí zpaměti kratší texty
- tvoří nadřazené pojmy
- tvoří protiklady (antonyma)
5,5 - 6 let
- tvoří slova podobného významu (synonyma)
- pozná a vymyslí slova stejného zvuku, ale různého významu (homonyma)
- pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku
- správně posoudí pravdivost či nepravdivost tvrzení
- interpretuje pohádky, příběhy bez obrázkového doprovodu
- chápe a ve správném pořadí realizuje i poměrně dlouhé a komplikovanější pokyny
Morfologicko - syntaktická rovina
3 roky
- mluví ve větách, k podstatným jménům a slovesům postupně přidává přídavná jména, zájmena atd.
- rozlišuje mezi jednotným a množným číslem
- skloňuje
- tvoří souvětí souřadná
3,5 - 4 roky
- tvoří souvětí podřadná
4 - 5  let
- užívá čas minulý, přítomný, budoucí
- užívá všechny druhy slov
- mluví gramaticky správně
5 - 6 let
- pozná nesprávně utvořenou větu
- do příběhu doplní slovo ve správném tvaru
Pragmatická rovina
3 roky
- upřednostňuje verbální formu komunikace, pomocí řeči dosahuje cíle
3 - 3,5 roku
- řekne svoje jméno, jména sourozenců, kamarádů
3,5 - 4 roky
- mluví nenuceně, pokouší se o krátkou konverzaci
4 roky
- spontánně informuje o zážitcích, pocitech, přáních
- předá krátký vzkaz
5 - 6 let
- řečový projev po obsahové i formální stránce odpovídá kritériím běžné konverzace
- aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi i s dospělými
- dodržuje pravidla konverzace a společenského tlaku
- dokáže zformulovat otázku, adekvátně odpovědět na otázku (samostatně a smysluplně)
- smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci, událost, vyjádří svoje pocity, prožitky...
- řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji adresu