Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři
sisstin
19. bře 2012

Sociální dovednosti - vývojové tabulky

Sociální dovednosti
3 - 4 roky
- dokáže se odloučit od matky
- projevuje zájem o ostatní děti
- postupně se učí ovládat své chování a brát v úvahu ostatní děti
- postupně chápe, v čem spočívá střídání, ale ne vždy je schopné a ochotné ho dodržet
- začíná kooperovat s dětmi, respektovat je (učí se počkat, až na něj přijde řada, chápe, že je nutné se rozdělit)
- zvyká si říkat "děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou..." (zpočátku jako odezvu, po připomenutí, ještě neužívá spontánně)
- postupně se učí chápat a dodržovat pravidla chování a jednání (neubližovat si navzájem, umět navázat kontakt, poprosit, požádat...)
- projevuje soucit, poskytuje útěchu (výrazem, gestem, slovně...)
- poprosí o pomoc, když má problém
- v případě konfliktu se uchyluje spíše ke slovním, než tělesným výpadům
4 - 5 let
- rádo se kamarádí (případně uzavírá přátelství s jedním či dvěma dětmi)
- vůči mladším dětem projevuje náklonnost, chová se ochranitelsky
- umí se vcítit do druhého, myslet na něj, podělit se, půjčit a dávat dárky...
- vesměs dodržuje základní pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
- domluví se s ostatními (umí vyjádřit svoje nápady, potřeby, požádat o něco, dokáže hájit svůj názor...)
- spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a vzájemně pomáhá
- umí počkat, až na něj přijde řada
- dokáže přijmout, že jiné dítě získá pozici, výhody, pozornost, kterou mělo ono samo před chvílí
- správně reaguje na pokyny autority (na prosbu, požadavek, zákaz, je přístupnější argumentům dospělého)
- umí zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích
- na veřejnosti se chová přiměřeně (v kině, divadle, v obchodě, u lékaře...)
- požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou
5 - 6 let
- vědomě projevuje zdvořilostní chování (pozdraví, přivítá se, rozloučí se, přeje dobrou chuť, dobré ráno, dobrou noc, odpovídá na otázky...)
- začíná se rozvíjet smysl pro morálku (dokáže rozpoznat vhodné či nevhodné chování, projevuje ohleduplnost, čestnost, soucit...)
- dokáže odmítnout nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, odolá navádění k něčemu nesprávnému, odmítne, co je mu nepříjemné...)
- zná základní pravidla chování na ulici (přecházení, správné reagování na světelnou signalizaci...)
- samostatně plní i náročnější úkoly a zhodnotí výsledky (co jsem udělal dobře, co špatně, při různých činnostech projevuje samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost...)
- začíná rozlišovat mezi hrou a úkolem (rozvíjí smysl pro povinnost, odpovědnost, dokončení započaté práce, pomoc druhým...)
- udržuje pořádek ve vlastních věcech i ve společných prostorách
- trpělivě překonává překážky
- zapojuje se mezi ostatní děti do her, při nichž je třeba rozhodovat, rozdělit role a dodržovat určitá pravidla

    Doporučujeme