Informace o ochraně osobních ůdajů a používání cookies.

Přečti

Deti sú choré a testiná bráni otcovi v ich návšteve

Stalo sa Vám to tiež? Poraďte milé mamičky. Školopovinné deti sú choré a ich mamička je v zamestnaní. Čo s testinou, ktorá počas liečenia vnučiek bráni, aby v neprítomnosti matky choré deti navštívil otec a nedovolí vnúčencom s druhou polovicou rodiny ani len telefonovať.
mataharyy
1. kvě 2010
Není co dodat, jen skolnit zrak nad tím co jsi napsal a hluboce se zamyslet, co že jsme to vlastně za stvoření, lidé? |-|
striedavastarostli
1. kvě 2010
Schválené znenie zákona NRSR1499
z 27. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. a zákona č. 201/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 24 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2. V § 24 odsek 4 znie:
„(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo
rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovania pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.“.
3. V § 24 odsek 5 znie:
„(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.“.
4. V § 25 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.“.
5. V § 36 ods.1 sa v poslednej vete za slovo „Ustanovenia“ dopĺňa slovo „§ 24,“.
6. § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
ria80
10. kvě 2010
Okopírováno z diskuse o pronásledování partnerem:

Bravo české právo

Dobrý den, já odešla a už to bude rok a půl. Stále mi říkal, však ty se stejně vrátíš. Když já se vracet nebudu, tak chce alespoň děti. Je z něj ze dne na den nejstarostlivější tatínek, co jezdí na výlety, které jsme nikdy nedělali, věnuje se dětem, které pro něj byly jem přítěží a nikdy se jim nevěnoval. Ušetří čas - na rodinu - najednou. Na mého přítele shání informace, házel mi sněhové koule do oken, když jel kolem, děti museli mávat z okna, hulákal pod balkonem, udělal dokonce bilboardy až ke mě do práce, jak se mám vrátit a jak mě milije. Objíždí pískoviště a hledá nás. Teď dostane pravděpodobně děti do střídavé péče - možná pak přilezu. Rozum se z našeho soudnictví ztratil, když chci omezit kontakt, tak nám byly soudně předepsány společné schůzky - v zájmu dětí. Vše jsem podala v zájmu se ho zbavit a teď??? Máme si více volat a bavit se, protože je to v zájmu dětí. Je mi z toho blivno...a můj ex je vysmátý...Bravo české právo... jen tak dál
striedavastarostli
13. kvě 2010
Ústavní soud zdůrazňuje, že svěření dítěte do výlučné výchovy jednomu z rodičů nesmí být výrazem ústupku vzájemné rivalitě rodičů, která jen sleduje "boj o dítě", případně nízké pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě. Soudy mohou a mají využívat prostředků poskytnutých jim zákonem o rodině [např. ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a § 44], kterými mohou postihovat toho z rodičů, který ať už záměrně, anebo z nedbalosti maří veřejný zájem na řádné výchově a rozvoji osobnosti dítěte (dílčím způsobem vyjádřený např. v ustanovení § 26 odst. 3 zákona o rodině).
ria80
27. črc 2010
http://www.rodice.wz.cz/Je%20styk%20s%20ditetem...

Co si o tom myslíte?Mě to docela zaujalo
paegaska
28. črc 2010
ria - jsem ráda, že se tohle vůbec řeší. Myslím, že nestarat se o své dítě je zločin páchaný na tom dítěti. V tomto případě se bavím na faktu, že dotyčný "otec" riskoval rozpad svého manželství nekolikaletou nevěrou, kdy šlo o jeho potěšení a nyní se hájí tím, že pokud by se s dítětem stýkal jeho manželka se s ním rozejde. Přičemž tento důvod k rozpadu manželství mu zabraňuje plnit si své povinnosti - starat se o dítě, jak snadné poslechnout.

Ale upřímně, moc nevěřím, že vynucený styk s dítětem je dobrý pro to dítě.
Zase je ovšem správné veřejně tímto rozsudkem přiznat povinnosti rodiče před dítětem. Dítě má šanci poznat fakta a na nich stavět, protože většina dětí si svého neexistujícího rodiče idealizuje, nevěří, že se stýkat nechce, zvlášť v ranném dětství, na což může doplácet i vztah se starajícím se rodičem, zvlášť, když je dítě jako v tomto případě problematické.
Většina dětí svého nestarajícího se rodiče prohlédne ve věkovém období kolem puberty, pro mnohé je to bolestné, ale pomůže jim to dříve či později přijmout skutečnost, pokud je dítě dobře připravené do života. Tzv. sundání růžových brýlí. Toto platí i pro špatné rodiče, se kterými dítě žije.
Rozhodně by mělo být z rozsudku jasné i tomu dítěti, kdo dělá chybu.
Viděla bych kompenzaci neochoty otce se stýkat např. ve výrazně vyšších alimentech. Dítě je oproti dalším dětem rodiče nestýkáním se a absencí vztahu výrazně znevýhodněno.
diskriminace
29. lis 2010
@ria80 české feministicko-komunistické právo diskriminuje muže a skáče na špek zlatokopkám,jako ta moje-má několik bohatých milenců a mně klidně řekne, když chceš vidět dítě zaplať!!!podotýkám, že dcera u ní být natrvalo nechce!http://diskriminace.blogspot.com/

Začni psát odpověď...

Odešli