Shanim patro na spaní rozmer 90x200, s mistem dole - priblizne takoveho vzhledu https://images.app.goo.gl/u4LZhdqGbXFvSrHm9.