Krátí mi dovolenou po RD, nemám nárok na celých 20 dní

Ahoj, chtěla bych se zeptat, 19.března 2012 jsem ukončila PPM s první dcerou, protože 20. března jsem nastoupila na další MD se synem. K 1.10.2012 mi MD končí. Zažádala jsem o čerpání dovolené za rok 2012, ale chtějí mi ji pokrátit tak, že mi proplatí měsíce pouze za dobu, kdy jsem byla na MD. Tzn, že pokrátí o začátek roku, kdy jsem byla na PPM a o konec roku, kdy opět už budu na PPM. Já si myslím, že mám nárok na celou. Ale jak to mzdovce dokázat? I na PU a na sociálce mi přiznali, že to neví 😞
maladama
2. únor 2013
@maladama rozhodně minimálně na ty 3 dny nárok máš.
pajule
2. únor 2013
Takže mi proplatí jen ty tři dny? Díky za odpověď🙂 Docela mě to mrzí, že jsem si nenechala v llonskem roce napsat aspon tri dny neschopenku, protoze to by mi pak vyslo ne?
@maladama
j.a.n.i
2. únor 2013
@pajule 3 dny neschopenky by nic neřešily, ale 3 dny schované loňské dovolené ano - ty si celou vybrala?
j.a.n.i
2. únor 2013
@maladama No, když zaměstnavatel chce, tak se dá pro nárok na dovolenou za rok 2013 použít již ta část čerpané dovolené (ty 2/12), ale když nechce, tak je to smůla a neprosadí se to... co jsem zjišťovala, tak jsou možné oba výklady.
pajule
3. únor 2013
Jani, já to myslela jako že jsem si měla nastoupit na MD později a pak by mi to vyšlo. Dovolenou jsem vyčerpala celou protože mi to "krásně" vyšlo že jsem si vybrala dovolenou a pak už ástup na MD....
o nic zkusím dělat blbce a kdyby mi nabídli čerpat tu 1/12 tak by to bylo super.
Děkuju ti za radu a za čas🙂
pajule
3. únor 2013
A děkuji i maladama🙂
pajule
4. únor 2013
Jani prosim te jeste jedna otazka ta cast te jiz cerpane dovolene ty 2/12 to je mysleno jako ta "doba kdy zamestnanec cerpa dovolenou na zotavenou"?Jak se píše níže?


Podmínkou vzniku nároku na tuto dovolenou je odpracování alespoň 60 dnů v kalendářním roce za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli.

Splnění této podmínky se tedy posuzuje ve vztahu

k jednomu kalendářnímu roku,
k jednomu zaměstnavateli,
k jednomu pracovnímu poměru (v případě, že zaměstnanec má současně více pracovních poměrů, posuzuje se každý samostatně).

Do odpracované doby pro účely dovolené na zotavenou je nezbytné podle ustanovení § 101 zákoníku práce a § 40 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, zahrnout i tyto doby:

celý den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny a to bez ohledu na její délku (části směn odpracované v různých dnech se nesčítají),
překážky v práci stanovené v zákoníku práce a nařízení vlády č. 108/1994 Sb., a ve vyhlášce č. 18/1991 Sb. (s výjimkami v těchto právních předpisech uvedenými),
dobu, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou na zotavenou,
dobu mateřské dovolené podle § 157 odst. 1 zákoníku práce a dobu, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (28 nebo 37 týdnů),
,....atd....
pajule
4. únor 2013
A ještě jsem vygooglila

Čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou
Publikováno: 30.5.2008
Typ: výklady
Zdroj: Práce a mzda 2008/6
JUDr. Bořivoj Šubrt

V poslední době se objevují rozdílné interpretace zákoníku práce, týkající se čerpání dovolené (dřívějším zákoníkem práce označované jako dovolená na zotavenou), která bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou.

Rozsah práva na dovolenou čerpanou v návaznosti na mateřskou dovolenou
Rozdílné výklady se např. týkají otázky, v jakém rozsahu přísluší zaměstnankyni (resp. zaměstnanci čerpajícímu rodičovskou dovolenou) dovolená, jestliže požádá o její poskytnutí v návaznosti na mateřskou dovolenou (u muže na rodičovskou dovolenou, čerpanou v době, kdy ženě přísluší mateřská dovolená). Problém je aktuální zejména na začátku kalendářního roku, tj. v lednu až v prvních dvou dekádách března, s ohledem na potřebu splnění podmínky odpracování 60 dnů v kalendářním roce pro vznik nároku na dovolenou v tomto kalendářním roce.

Právo na čerpání dovolené bezprostředně v návaznosti na mateřskou dovolenou (v dalším výkladu již zvlášť neuvádím totožné právo zaměstnance - muže, který by čerpal dovolenou bezprostředně v návaznosti na rodičovskou dovolenou čerpanou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) je jediný případ, kdy zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci dovolenou v době, o kterou žádá (§ 217 odst. 5). V poslední době byl publikován výklad zákona, že podmínka odpracování 60 dnů nezbytná podle § 212 odst. 1 zákoníku práce pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok, musí být v souvislosti s čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené (a před nástupem rodičovské dovolené) splněna ještě před nástupem této dovolené „na zotavenou“. Podle tohoto názoru, jestliže tomu tak není, přísluší zaměstnankyni (zaměstnanci) kromě eventuelní dovolené z předchozího roku (popřípadě let) za daný kalendářní rok jen dovolená za odpracované dny. Přitom tradičně býval zákon interpretován tak, že zaměstnankyni lze poskytnout i celou dovolenou za nový kalendářní rok, jestliže jejím čerpáním splní podmínku odpracování 60 dnů v tomto roce. Dokonce někteří odborníci toto řešení považovali za jediné přípustné. Je třeba upozornit, že právní úprava v novém zákoníku práce se oproti dřívějšímu nijak nezměnila.

Příklad
Zaměstnankyně končí mateřskou dovolenou 9. března 2008. Před jejím nástupem pracovala v běžném režimu rovnoměrného rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku. V roce 2008 se jí pro účely dovolené počítá 49 odpracovaných dnů, včetně svátku 1. ledna, a to podle § 348 odst. 1 a § 216 odst. 3 ZP. Před ukončením mateřské dovolené požádala o čerpání dovolené („na zotavenou“). Z předchozího roku jí zbylo 5 dnů dovolené, která jí musí být poskytnuta. Dále existují 2 alternativy řešení:

Zaměstnavatel zaměstnankyni poskytne pouze dovolenou za odpracované dny. Z předchozích údajů vyplývá, že pro účely dovolené se jí za odpracované uznává 54 dnů + 3,5 dne (ze 4 týdnů ročního nároku), což jsou dvě dvanáctiny její dovolené za rok 2008. S ohledem na skutečnost, že včetně doby čerpání dovolené zaměstnankyně odpracovala pouze 57,5 dne v kalendářním roce, nevznikne jí právo na dovolenou za celý kalendářní rok 2008.
Zaměstnavatel zaměstnankyni poskytne celou dovolenou za rok 2008, která jí přísluší u tohoto zaměstnavatele v rozsahu 4 týdnů (20 pracovních dnů). Čerpáním této dovolené zaměstnankyně splní podmínku odpracování 60 dnů pro vznik nároku na dovolenou za tento kalendářní rok (za odpracované se jí pro tento účel uznává 49 + 5 + + 20 dnů, tj. celkem 74 dnů).
Současná právní úprava bohužel umožňuje obojí postup a je tedy jen na zaměstnavateli, který z nich přijme za svůj. Soudní judikatura v této záležitosti chybí. Z hlediska souvisejících ustanovení je významný § 223 odst. 1 věta poslední zákoníku práce, podle něhož dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 ZP před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Toto ustanovení bude uplatněno při druhém řešení v uvedeném příkladu a naznačuje, že zákonodárce měl právě tento postup kdysi na mysli, tj. že bylo záměrem poskytovat zaměstnankyním dovolenou „na zotavenou“ v plném rozsahu v roce, v němž mateřská dovolená končila, a tuto nekrátit z důvodu čerpání rodičovské dovolené (která se jinak pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce - za tzv. náhradní dobu).

Na případ dopadá také ustanovení § 217 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož může zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. I o toto ustanovení se opírá druhý z postupů, uvedený v příkladu. Jestliže by zaměstnanec nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou a tuto „přečerpal“, vzniká mu podle§ 222 odst. 5 ZP povinnost vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo.

Ani z výše uvedených souvisejících ustanovení s již zmíněným § 217 odst. 5 ZP ale nelze dovodit zákonnou povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci celou dovolenou za nový kalendářní rok, i když by jejím čerpáním splnil podmínku pro vznik práva na ni (tj. odpracování 60 dnů v kalendářním roce). Přestože ustanovení § 217 odst. 5 ZP ukládá zaměstnavateli povinnost vyhovět žádosti zaměstnankyně (resp. zaměstnance), její právo na dovolenou za celý kalendářní rok ještě nevzniklo a proto podle ustanovení § 217 odst. 2 ZP ji může zaměstnavatel tuto dovolenou určit, ale nemusí.

Za této situace, kdy zákon umožňuje dvojí - a to dokonce velmi rozdílný - přístup nelze vyloučit, že příslušné řešení bude u zaměstnavatele sjednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem, popřípadě dohodnuto individuálně se zaměstnankyní (zaměstnancem). Koneckonců i od všech výše uvedených ustanovení (s výjimkou § 348 odst. 1 a § 216 odst. 3 ZP) je možné se odchýlit, a to podle § 2 odst. 1 a 2 zákoníku práce. I když Ústavní soud svým Nálezem, vyhlášeným pod č. 116/2008 Sb., zrušil větu třetí § 2 odst. 1 ZP, která stanovila, že od ustanovení ukládajících povinnost (tedy i zakládajících nároky zaměstnanců), je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance, jiný výklad pro dané účely stejně není možný. Zákonem zakotvené nároky totiž nesmějí být podle § 2 odst. 3 ZP v neprospěch zaměstnanců zhoršovány.

Bezpochyby vzniká otázka, co se zde rozebraným problémem učinit de lege ferenda (v budoucí právní úpravě, např. připravované koncepční novele zákoníku práce). Současný stav je bezpochyby nedobrý a přináší značnou právní nejistotu. Na straně druhé není ani ideální řešení, že dovolená se nekrátí jen v případě, že je na žádost zaměstnankyně (zaměstnance) vyčerpána před nástupem rodičovské dovolené. Krácením jsou tak postiženi ti, kteří o této možnosti ani nevědí.
jana21278
25. bře 2013
@j.a.n.i Jani, prosím vás, můžete mi napsat na kolik mám nárok dovolené za rok 2013? 23.2.2012 jsem nastoupila na nemocenskou, 12.9.2012 na MD. ta mi končí zítra, tj. 26.3. a následuje rodičák. v práci mi spočítali, že mám nárok za oba roky jen na 20 dnů dovolené. máme 25 dnů dovolené na rok. za rok 2012 budu mít dovolenou pokrácenou, to je mi jasné. ale myslela jsem si, že když mám MD v letošním roce 60 dnů /přesně/ takže mám nárok na celou dovolenou. můžete mi napsat jestli mám pravdu a nebo jestli ne? moc děkuju.
j.a.n.i
25. bře 2013
@jana21278 Vychází mi to na 20,5 dne za rok 2012 a na celých 25 dní za rok 2013, chtěla bych od účetní přesný výpočet, jak k tomu došla. Jo a doufám, že si písemně o tu dovolenou požádala.
maladama
25. bře 2013
@j.a.n.i ještě je možné, že ve vnitřních předpisech mají těch 5 dní nad zákonný rámec nějak podmíněných, a že tedy na ně není nárok v případě, kdy zaměstnankyně je jen na MD. Ale i to by měla účetní potvrdit.
j.a.n.i
25. bře 2013
@maladama I to je možný 🙂 ale ani tak to nebude za oba roky celkem 20 dní
maladama
26. bře 2013
@j.a.n.i já to původně pochopila, že nárok 20 za oba roky je "20 dní za rok 2012 a 20 dní za rok 2013", což by mi sedělo na teorii (blbé zaokrouhlování) krácená dovolená za 2012 kvůli neschopence a 2013 jen zákonných 20 dní.
jana21278
26. bře 2013
@j.a.n.i děkuju moc. taky jsem si myslela, že mě šidí. takže jsem tam dneska volala a neochota sama. zítra si mám zavolat, že mi to zjistí. samozřejmě, že jsem si o ni požádala, ale měla na mě připravených jen těch 20 dnů. tak uvidíme. jste hodná. dám vědět jak jsem dopadla.
jana21278
28. bře 2013
@j.a.n.i už to mám vyřízené. dali mi 20 dnů za 2012 a 25 dnů za 2013. jsem moc ráda. peníze se nám hodí. ještě jednou moc děkuju. a jestli ti to nebude vadit tak tě ještě využiju a zeptám se na svoji sestru. v září jí bude končit rodičovská a nikdy o čerpání dovolené po md neslyšela a nikdo jí to ani nenabídl. když se to dozvěděla ode mě tak volala svému zaměstnavateli a ten tvrdil, že nic takovýho neexistuje a že kdyby jí to musel zaplatit tak na to nemá peníze. ona to má takhle. v červnu 2005 porodila první dítě, v březnu 2008 druhé a v září 2009 třetí. fungovalo v těch dobách čerpání dovolené po MD, dá se dovolená vyčerpat po RD a nebo na nic nemá nárok?
j.a.n.i
28. bře 2013
@jana21278 Od roku 2006 to funguje určitě, předtím nevím, takže nějakou by tam určitě mít měla, minimálně tu poslední.
jana21278
28. bře 2013
@j.a.n.i děkuju. opravdu seš moc hodná.
jana21278
2. dub 2013
@j.a.n.i jani, ještě mám dotaz k předešléme příspěvku. má sestra nárok na tu dovolenou, když si o ni nežádala po skončení mateřských dovolených a nebo jí automaticky propadne? do září je ještě na RD s nejmladší dcerou. děkuju.
hanulii
19. črc 2016
@j.a.n.i Jani, moc prosím, mohla byste mi poradit? Na přelomu září/října se vracím do zaměstnání po rodičovské dovolené (zbytek rodičovského příspěvku mi bude vyplacen ještě v říjnu, nějaká malá část). Mám nárok na celou dovolenou?
A v případě, že nastoupím do práce a například po 6 měsících nastoupím na MD s dalším dítkem, z čeho se mi bude počítat PPM - jen z těch 6 měsíců nebo bude stejná jako s předchozím dítkem?
Moc, moc děkuji.
j.a.n.i
20. črc 2016
@hanulii Na celou urcite ne, ale mela bys stihnout odpracovat 60 dni, takze bys mela mit narok na cca 7-8/12 dovolene. Jen bacha na ocr ci neschopenku, pokud neodpracujes tech 60 dni, tak budes mit jen cca 2/12.
hanulii
20. črc 2016
@j.a.n.i Děkuju moc! Ještě prosím o vysvětlení, co to znamená 7-8/12? Chápu, že asi 7-8 dní, ale co je ta 12? 🙂
j.a.n.i
20. črc 2016
@hanulii Ne znamená to 7-8 dvanáctin rocni dovolene, tedy pri 25 dnech za rok 14-16 dni.
hanulii
20. črc 2016
@j.a.n.i Moc, moc dekuju! Hezky vecer 😉
255fredy
29. črc 2016
fredy Mám prosím dotaz. Kamarádka byla do 2.5.2016 na rodičovské. Poté nastoupila
na své pracovní místo, odpracovala 2 dny , od 5.5. do 13.5.2016 byla na OČR, od 16.5.16 šla marodit, dostala totiž výpově´d z PP k 31.7.2016. Můžete mi říci, zda bude mít nárok na nějakou dovolenou? Doba na rodičovské se neposuzuje za odpracovanou dobu.
Celoroční nárok u ní činí 20+5 za dobu let ve firmě.
děkuji
j.a.n.i
29. črc 2016
@255fredy Nema... za co asi tak.
hanulii
10. lis 2016
@j.a.n.i Jani, prosim, muzu se zeptat, v jakem zakone bych nasla, ze po odpracovani 60 dni mi přísluší 7-8/12 dovolené? Nastoupila jsem 29.9.2016, zatím jsem neměla žádnou dovolenou, PN ani OČR a nárok mám prý jen na 6 dní. Děkuji moc!
j.a.n.i
10. lis 2016
@hanulii Zakonik prace, nekde kolem paragrafu 210.
j.a.n.i
11. lis 2016
@hanulii Zjisti jak k tomu účetní došla a podle toho ti pomůžu s odpovědí...
hop_ita
11. lis 2016
Ahoj, v pulce rijna jsem nastoupila na MD, pred tim mesic PN. Budu mit narok na proplaceni dovolene za rok 2017 pripadne proplaceni zbytku dovolene 2016? Pokud ano, zadat o obe soucasne nebo za tu 2016 hned po novem roce? Diky moc
j.a.n.i
11. lis 2016
@hop_ita Nikoliv na proplaceni, ale na cerpani. Cela za 2017 a nevybrana za 2016, pokud ji budes cerpat hned v navaznoati na PPM.

Začni psát odpověď...

Odešli