Dedenie podielov, ako ďalej postupovať? Poraďte

nikolino
8. únor 2012

Potrbovala by som vysvetliť o čom je tento dokument poslala mi ho sesternica nášho zosnulého otca lebo chce aby sme jej prepísali podiely na pozemkoch. Ale my by sme chceli aby ich od nás odkúpila len neviem ako to zoštilizovať a koľko si pítať za 1 m2 viete mi niekto poradiť budem Vám vďačná.

Vyjadrenie
v zmysle úst. § 63 písm. a) bod 1 zákona číslo 323/1992 Zb. v znení zákona číslo 232/95 Zz. a zákona číslo 397/2000 Zz.

My, dole podpísané, matka a jej tri dcéry narodené....., bytom.....,ako právne nástupkyne po nebohom Petrovi Veselom a Jánovi Veselom v zmysle dedičských rozhodnutí č. D 753/80 a 21D 45/2006, týmto prehlasujeme že nemáme žiadne výhrady k vzniku vlastníckeho práva navrhovateľky Anny M. rod.....K.,narodenej....,bytom....k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam v kat. úz. Strážov:
. k C-KN parc. č. 64/1 – záhrady o výmere 53 m2
. k C-KN parc. č. 64/2 – záhrady o výmere 113 m2
. k C-KN parc. č. 65 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
. k C-KN parc. č. 66 – záhrady o výmere 286 m2
. k C-KN parc. č. 74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2
. k domu č.s. 16, postavenému na C-KN parc. č. 74
Náš právny predchodca Ján Veselý je zapísaný na LV č. 681 ako podielový spoluvlastník C-KN parc. č. 64/1, 64/2, 65, 66 a 74 v 1/14-ine pod poradovým číslom 4. Dom č.s. 16 bol zapísaný v komasačnom hárku č. L1 na meno nášho právneho predchodcu v 1/14-ine.

V.............................., dňa.............................

Peter je náš dedo a Ján je náš zosnulí otec teda jeho syn.

Re: Viete mi niekto poradiť ako ďalej postupovať

Keby ste to podpísali, oni by tie nehnuteľnosti vydržali. Napíšte im jednoduchý list, že im vaše podiely predáte, prípadne nech oni navrhnú cenu ...

Notársky poriadok

§ 63
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu, 6) najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá
1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
2. vyjadrenie obce, ...

Dnes 18:27 #13
nikolino
nikolino je teraz online
Junior Member

Členom od
30.07.10
Príspevky
8
Získal 1 súhlas
v 1 príspevku

Re: Viete mi niekto poradiť ako ďalej postupovať

Poslala som jej list doporučene že nesúhlasíme aby tieto nehnuteľnosti vydržala ale že sme ochotné jej naše podiely odpredať.Odkázala mi že nič jej neprišlo ale mne sa nijaká pošta späť nevrátila.Ďalej mi nechala u sestri Osvedčenie o dedičstve ale vôbec sa neviem v tom orientovať je tam uvedená aj hodnota týchto nehnuteľností ktorá bola určená podĺa zákona 582/2004 Z.z. a návrhu dedičky ak tomu dobre rozumiem ona nemala odhadcu? Je tam napr. dom ktorého hodnota je ževraj 5000 € aj hlúpy vie že jeho hodnota je vyššia. Mohli by sme dať tie nehnuteľnosti ohodnotiť znalcovi na naše náklady a koľko to asi stojí. A ako mám vyrátať koľko by sme za tie podiely dostali (tie sumy :14 rovná sa naša čiastka?). za rady moc ďakujem.