Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Podmínky zpracování osobních údajů pro prodejce

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatelské podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem jako provozovatelem (dále jen „Provozovatel”) a společností Modrý koník s.r.o. jako zprostředkovatelem (dále jen „Zprostředkovatel”) při prodeji zboží a služeb na Internetové stránce.

1.2. Slova s velkým počátečním písmenem, která nejsou definována v těchto Zpracovatelských podmínkách, mají význam, který jim byl určen ve Všeobecných podmínkách používání.

2. PŘEDMĚT, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ

2.1. Zprostředkovatel bude jménem Provozovatele zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které projevily zájem o služby nebo nákup tovaru, který nabízí Provozovatel prostřednictvívm Internetové stránky (dále jen „Dotčené osoby“), potřebné na realizaci obchodu. Jsou to zpravidla: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

2.2. Zprostředkovatel bude Osobní údaje Dotčených osob zpracovávat za účelem zprostředkování prodeje zboží a služeb na Internetové stránce, především za účelem kontaktování zájemců o koupi zboží nebo služeb a uzavření kupní smlouvy, vybavení reklamace a archivace realizovaných obchodů.

2.3. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje jménem Provozovatele po celou dobu trvání registrace zájemce a Provozovatele na Internetové stránce. Po splnění účelu zpracování uchová Zprostředkovatel kopii osobních údajů ještě 3 roky, na základě oprávněného zájmu na důkazní účely, ochranu Ostatních uživatelů a Našeho dobrého jména. Po této lhůtě Zprostředkovatel všechny Osobní údaje vymaže a vymaže všechny existující kopie, pokud příslušný právní předpis nepožaduje uchování těchto Osobních údajů u Zprostředkovatele.

3. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

3.1. Zprostředkovatel bude zpracovávat Osobní údaje ve smyslu příslušných právních předpisů, především GDPR a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3.2. Zprostředkovatel bude zpracovávat Osobní údaje jen na základě zdokumentovaných pokynů Provozovatele, s výjimkou případů, kdy si to vyžaduje příslušný právní předpis; v takovém případě Zprostředkovatel oznámí Provozovateli tento právní požadavek před zpracováním, pokud daný právní předpis takovéto oznámení nezakazuje ze závažných důvodů veřejného zájmu.

3.3. Zprostředkovatel není oprávněn zpracovávat Osobní údaje na jiný účel než stanovil Provozovatel. Zprostředkovatel není oprávněn přenést Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, resp. do třetích zemí, které nezaručují přiměřenou úroveň ochrany.

3.4. Zprostředkovatel bude bezodkladně informovat Provozovatele, pokud se podle jeho názoru pokynem Provozovatele porušuje GDPR nebo jiné právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.

4. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE

4.1. Zprostředkovatel je oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zprostředkovatele (subdodavatele), o čemž bude Provozovatele informovat bez zbytečného odkladu. Zprostředkovatel bude informovat Provozovatele i o jakýchkoliv zamýšlených změnách v souvislosti s přidáním nebo nahrazením dalšího zprostředkovatele, přičemž Provozovatel má možnost kdykoliv vznést námitku vůči takovýmto změnám. Pokud Zprostředkovatel zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zprostředkovatele, Zprostředkovatel tomuto dalšímu zprostředkovateli prostřednictvím smlouvy uloží stejné povinnosti ochrany údajů, jako jsou stanoveny v těchto Zprostředkovatelských podmínkách, a to především poskytnutí dostatečných záruk na vykonání přiměřených technických a organizačných opatření takovým způsobem, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Pokud tento další zprostředkovatel nesplní svoje povinnosti ochrany údajů, Zprostředkovatel zůstává vůči Provozovateli plně zodpovědný za plnění povinností tohoto dalšího zprostředkovatele.

4.2. Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout Provozovateli pomoc s posouzením vlivu na ochranu údajů a s předchozími konzultacemi s kontrolními orgány, které Provozovatel považuje za přiměřeně potřebné ve smyslu čl. 35 nebo 36 GDPR, a to s přihlédnutím na povahu zpracování a na informace dostupné Zprostředkovateli.

4.3. V případě, že Dotčená osoba uplatní u Zprostředkovatele své právo ve smyslu Kapitoly III GDPR, Zprostředkovatel postoupí tuto žádost k vyřízení Provozovateli. O takovémto postoupení žádosti na vyřízení Provozovateli může Zprostředkovatel Dotčenou osobu informovat. Zprostředkovatel bude po zohlednění povahy zpracování v co nejvyšší míře pomáhat Provozovateli vhodnými technickými a organizačnými opatřeními při plnění jeho povinností reagovat na žádosti o výkon práv Dotčené osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.

5. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zprostředkovatel se zavazuje vykonat veškerá požadovaná opatření dle čl. 32 GDPR, zejména se zavazuje přijmout přiměřená technická a organizační opatření s přihlédnutím především na rizika, která představuje zpracování, a to zejména v důsledku náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného poskytnutí Osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněného přístupu k takovýmto údajům.

5.2. Zprostředkovatel poskytne Provozovateli kdykoliv na jeho žádost veškeré informace potřebné na prokázání splnění povinností stanovených v čl. 28 GDPR, zejména povinnosti přijmout přiměřená technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby se zabezpečila ochrana práv dotčené osoby.

5.3. Zprostředkovatel bude o zpracování Osobních údajů zachovávat mlčenlivost a nezpřístupní ani neposkytne Osobní údaje žádné třetí osobě, pokud tyto Zpracovatelské podmínky nestanoví jinak. Zprostředkovatel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci případně jiné osoby, které jsou oprávněné zpracovávat Osobní údaje nebo mají přístup k Osobním údajům, zavázali, že budou zachovávat mlčenlivost ve smyslu tohoto článku.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tyto Zpracovatelské podmínky jsou právně závaznou smlouvou o zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 28 Všeobecného nařízení o ochraně údajů (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) mezi Provozovatelem a Zprostředkovatelem. Provozovatel prohlašuje, že před zveřejněním nabídky na Internetové stránce si přečetl tyto Zpracovatelské podmínky a bez výhrad s nimi souhlasí, je jimi vázán a zavazuje se je dodržovat.

6.2. V případě, že se jakékoliv ustanovení v těchto Zpracovatelských podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude nejblíže obchodnímu účelu původního ustanovení.

6.3. Tyto Zpracovatelské podmínky nabývají platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.

Pomohl ti tento článek?
 / Ne