Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Savo WC čistič Levandule

Savo WC čistič Levandule účinně odstraňuje vodní kámen a hluboce usazené nečistoty.
Příjemná levandulová vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.
Přípravek po nanesení nechte působit 15 minut, očistěte kartáčem a poté spláchněte.
Savo WC čistič Levandule

Složení:
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, Parfum
Obsahuje: kyselina chlorovodíková, (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO, kyselina amidosírová.

Upozornění:

  • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • Může být korozivní pro kovy.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Uchovávejte pouze v původním obalu.
  • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované čísti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Uniklý produkt seberte.

Objem: 750 ml

Kde koupím Savo WC čistič Levandule

Nové články

Hodnocení a zkušenosti se Savem WC čističem Levandule

Máš zkušenost se Savem WC čističem Levandule?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost