Řeč

Řeč je zvukový projev, který slouží ke komunikaci mezi lidmi (jako jediní z živočichů umí používat řeč právě lidé). Řeč se skládá ze slov a ta se skládají z hlásek.

Vývoj řeči

Novorozenec

První řečí dítěte je v novorozeneckém7 období pláč. Pláč novorozence má mnoho podob, může znamenat hlad, bolest bříška25, nebaví ho činnost, kterou právě dělá, chce se pochovat a nosit, může se nudit nebo vyžaduje společnost maminky či tatínka.

Kojenec

Během 3. měsíce1 si začíná dítě broukat, o 3 měsíce později6 začínají první hlásky tvoření slabikami ga, ba, ma apod. Pár dní poté se začínají spojovat slabiky a u dítěte je možné zaslechnout opakované mamama, bababa apod. Ještě tím ale dítě nemyslí konkrétní osobu, pouze se mu tyto slabiky dobře vyslovují a opakují. Dítě má radost, když svým žvatláním zaujme pozornost někoho z okolí a dožaduje se společné komunikace čím dál více.

Dítě svým žvatláním procvičuje svaly potřebné v pozdější době ke správné akrtikulaci a výslovnosti. V tomto obodbí je z pohledu rodičů velice důležité, aby na své děti mluvili v klidu, zřetelně a ne příliš nahlas. Šišlání může způsobit později u dítěte vadu řeči.

Kolem 9. měsíce1 začínají mít slova táta, máma, ham, ne a jiné u dítěte konkrétní význam. S tímto vědomím se děti učí poslušnosti a výchově.

V odobí 1 roku2 dítě rozumí, co mu dospělí říkají a co po něm požadují. Děti začínají opakovat jednoduchá slova, nejčastěji jednoslabičná nebo dvouslabičná slova (máma, bába, táta).

Batole

Dítě rozumí tomu, co mu dospělý říká, nejprve jsou to slova, později celé věty, které se týkají každodenních čínností. Tyto slova začíná pomalu opakovat.

Vývoj řeči je vhodné u batolete2 podpořit pojmenováváním věcí, které dítě kolem sebe vidí a na které si může sáhnout. Vhodné je také prohlížení knížek, ve kterých dítě ukazuje na to, co mu maminka říká (např. pejsek, domeček, sluníčko aj.). Během opakování slov si dítě osvojuje také melodii a intonaci výslovnosti.

Dítě opakuje to, co vidí, slyší, ale i chování lidí kolem sebe. Chlapci začínají mluvit pomaleji než holčičky.

Opožděný vývoj řeči

Pokud dítě zaostává za ostatními vrstevníky i ve 3 letech, jedná se pravděpodobně o opožděný vývoj řeči, který může být způsoben různými podněty a je zapotřebí vyhledat specialistu - logopeda.

Fáze opožděného vývoje řeči

 • Opožděný vývoj řeči prostý - ovlivněn geny, dítě rozumí řeči a má rozvinutou motoriku. Logoped doporučí rodině, jak správně dítě motivovat k rozvoji řeči.
 • Opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady - děti s poškozením sluchu nebo se sluchovou vadou mají potíže s vývojem řeči. Dítě by mělo podstoupit diagnostikování typu sluchové vady u lékaře na ORL nebo u foniatra. Poté logoped doporučí správné civčení pro rozvoj řeči.
 • Opožděný vývoj řeči na podkladě nedostačujících rozumových schopností - děti s postižením intelektu mají problém se zpomalením rozvoje řeči a mají problémy s výslovnosti. Toto onemocnění vyžaduje dlouhodobou spolupráci s logopedem.
 • Opožděný vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel - může dojít u dětí, které:
  • trpí vrozeným rozštěpem patra nebo rtu,
  • mají narušený vývoj chrupu,
  • mají zkrácenou podjazykovou uzdičku,
  • trpí deformaci jazyka.

Tyto děti mají dostatečnou slovní zásobu, problém je v jejich výslovnosti a artikulaci. Mluvidla jsou chirurgicky upravená a poté nastupuje dlouhodobá logopedická péče.

 • Opožděný vývoj řeči na podkladě poruch centrální nervové soustavy - vývojová dysartrie - je příznakem dětské mozkové obrny. Dítě neumí nastavit svaly v mluvidlech tak, aby byla hláska správně vyslovena. Tyto dětí mají problémy s polykáním a nadměrně sliní. Jejich vnímání a chápání mluvené řeči je ale v naprostém pořádku.

Vady řeči

Vady řeči mohou zbýt způsobeny poškozením řečových center, které sídlí v mozku, onemocněním hltanu nebo onemocněním úst. Za vady, nebo-li poruchy řeči, jsou chápány vady, kdy řeč rozsahem nebo formou neodpovídá věku dítěte. Vadami řeči se zabývají odborníci v oboru logopedie nebo foniatrie.

Nejčastější vady řeči jsou:

 • dyslalie - týká se nesprávné výslovnosti až patlavosti,
 • bulbuties - koktavost,
 • opožděný vývoj řeči,
 • poruchy řeči při lehkých mozkových dysfunkcích, spojených s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou - ADHD1 / ADD,
 • artikulační neobratnost - dítě neumí tovřit hlásky či celá slova, artikulace je pro něj namáhavá, těžkopádná, nesrozumitelná,
 • specifické asimilace - týká se sykavek, tvrdých či měkkých hlásek,
 • mutismus - dítě nemluví z důvodu neurotické nebo psychické poruchy,
 • autismus3.

Rozvoj řeči a slovní zásoba dětí

V 1 až 2 letech se slovní zásoba týká hlavně osob, věcí a činností. Tato slovní zásoba se rychle obohacuje a zvětšuje.

Ve 2 až 3 letech začíná dítě mluvit v jednoduchých větách, ve kterých používá většinou správné gramatické tvary. Vývoj řeči zrychluje rozvoj také dalších schopností, např. myšlení nebo motoriku.

Ve 3 až 4 letech je rozšířování slovní zásoby spojeno s otázkami "Co je to?" "Proč?". O sobě mluví dítě ve 3. osobě, až později začne chápat význam slova JÁ a začíná ho používat. S rozvojem slovní zásoby je také spojen nástup do školky9.

Ve 4 až 5 letech umí rozlišit barvy, vypráví krátké příběhy nebo pohádky, zpívá si písničky nebo recituje básničky či říkanky.

Rozvoj slovní zásoby

=Věk dítěteSlovní zásobaVýslovnost
do 1 rokurozumí pokynům, opakuje jednoduchá slovaM B P A E I O U D T N J
do 2 lettvoří jednoduché věty, od 2 let je častá otázka "Co je to?", rozšiřuje svou slovní zásobuK G H CH OU AU V F
do 3 letdítě mluví ve větách, osvojuje si gramatiku, častá je otázka "Proč?", začíná verbálně komunikovatD T N L, BĚ, PĚ MĚ VĚ
4 rokyzpřesňuje se slovní zásoba a gramatika, dítě umí vyprávět a rozumí dějiĎ Ť Ň Č Š Ž C S Z R Ř
do 6 letdítě rozumí složitému ději, má velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětíČ Š Ž C S Z

Video: Říkanky pro nejmenší

Jak podporovat dítě

 • věnovat dostatek času a pozornosti dítěte,
 • na otázky typu "Co je to?", "Proč?" neustále odpovídat a co možná nejtrpělivěji,
 • nechat dítě dělat, co právě chce a pak si o té činnosti popovídat,
 • při procházce společně s dítětem pojmenovávat věci, co vidí,
 • podporovat dítě v tvůrčí činnosti,
 • dítě při mluvení neopravovat ani nekárat, jen opatrně opravit,
 • omezovat čas strávený u televize nebo počítače, dítě pouze pasivně sleduje a není při řeči aktivní, vhodnější je vyprávění si nebo čtení pohádek.

Více o řeči na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. Markéta Behinová, Klára Kaiserová, odborná redakce MUDr. Petr Karger - Velká kniha o mateřství
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Řeč
 3. http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--vyvoj-reci
 4. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/R/Řeč,_komunikace

Hodnocení a zkušenosti s řečí

Máš zkušenost s řečí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru