Spermiogram

Spermiogram, analýza semene nebo také standardizované vyšetření ejakulátu je prvním vyšetřením, na které je váš muž poslán, pokud se snažíte o miminko a stále to nejde.

Dalšími důvody pro vyšetření je například potvrzení úspěšné vasektomie1 (nevratná metoda mužské antikoncepce16, kdy se přeruší chámovody a přirozený tok spermatu), kdy se lékaři chtějí ujistit o úspěchu operace a tedy o tom, že v ejakulátu nejsou žádné spermie.

Vyhodnocení spermiogramu

Konečný výsledek spermiogramu je obvykle stanoven po 2 - 3 odebraných vzorcích, které se zkoumají s minimálně týdenním odstupem. Odstupy i počet vyšetřovaných vzorků jsou stanoveny proto, aby byl výsledek co nejpřesnější a nejobjektivnější. Před samotným vyšetřením je muž většinou přizván i na běžnou urologickou prohlídku a na testování pohlavně přenosných chorob. Na urologické prohlídce lékař vyšetří břišní a bederní oblast a hlavně prostatu (v rukavicích přes konečník s pomocí znecitlivujícího gelu). Muž by měl také donést vzorek moči a lékař provede i odběr krve.

Samotný odběr ejakulátu probíhá většinou pomocí masturbace po 2 - 3 denní přestávce v pohlavním životě (tzv. bez pohlavního styku, masturbace, zkrátka nesmí dojít k ejakulaci). Sperma se odebírá do sterilní nádobky, kterou muž dostane v rámci vyšetření. Pokud může muž donést sperma z domu je nutné, aby zajistil, že nádobka neobsahuje žádné látky, které by mohly sperma znehodnotit (dezinfekce apod.).

Spermiogram - odběr spermatu, masturbace, sterilní nádobky

Spermiogram je vyšetření spermií a semenné tekutiny. Sleduje se v rámci něj následující:

 • vzhled,
 • objem po zkapalnění,
 • viskozita neboli vazkost,
 • pH,
 • koncentrace spermií,
 • pohyblivost spermií,
 • morfologie spermií,
 • jiné buňkové elementy.

Vzhled ejakulátu

První hodnocení ejakulátu se koná hned po odběru. Nejdřív se lékaři zaměřují na vzhled. V rámci tohoto posuzování je podstatná barva. V pořádku je bílá až nažloutle zakalená. V odebraném vzorku nesmí být přítomna krev ani žádný vločkovitý materiál, který by poukazoval na přítomnost infekce v pohlavním systému.

Objem ejakulátu

Ejakulát se nechá několik desítek minut (většinou do 30 minut) zkapalnit (zkapalnění se odborně označuje jako kolikvace) a následně se měří jeho objem v odměrce, natáhnutím do sterilní injekční stříkačky nebo se váží na přesných digitálních vahách. Za normální objem je považováno 2 - 6 ml. Nicméně - množství ejakulátu obvykle nemá významný vliv na plodnost. Rozhodujícím faktorem je množství spermií v tekutině.

Viskozita neboli vazkost - rychlost tečení ejakulátu

Po zkapalnění hodnotí lékař konzistenci spermatu tak, že nasaje cca 5 ml do pipety, ze které má sperma volně odkapávat. Normální sperma vytváří jednoduché kapky, při zvýšené viskozitě se vytváří vlákna délky až 2 cm.

pH

Následně se stanovuje pH ejakulátu. Kapka ejakulátu se nanese na pH papírek a dochází k vyhodnocování. Normální pH je mírně zásadité a pohybuje se okolo hodnoty 7,2 nebo vyšší, horní hranice pH je 7,8. Kyselé pH spermie zabíjí. Kyselost a zásaditost ejakulátu ovlivňuje rovnováha mezi kyselými sekrety prostaty a zásaditými sekrety, které produkují semenné váčky. Pokud je poměr zásaditých sekretů velmi nízký, má celkově sperma vyšší kyselost.

Koncentrace spermií

Počítání spermií se děje nejčastěji pomocí Maklerovy komůrky (metoda počítání spermií v rámci čtvercových polí, viz obrázek) nebo řízeným analyzátorem (ve speciálním přístroji s využitím počítače). Koncentrace spermií se měří ideálně ze dvou vzorků ejakulátu odebraných v různé denní době. Normální počet spermií v ml ejakulátu se pohybuje okolo 50 milionů. Za dolní hranici pro plodnost se považuje 15 milionů spermií v 1 ml. Nepohyblivé spermie se většinou považují za mrtvé, ale nemusí to tak být vždy. Speciálním testem lze odlišit spermie, které jsou mrtvé (barevný test, který odliší živé) nebo ty, které se tváří, jako že v ejakulátu nejsou (test na centrifuze).

Počet spermií v ejakulátu

Pohyblivost (motilita) spermií

Pohyblivost spermií je procentuální vyjádření spermií, které mají pohyblivý bičík. V ideálním případě má být vyšetření provedeno do 1 hodiny od odebrání ejakulátu.

Podle WHO je motilita spermií rozdělena do čtyř kategorií:

Kategorie A- rychle postupující, spermie rychle se pohybující dopředu.
Kategorie B- pomalu postupující, spermie pomalu se pohybující.
Kategorie C- nepostupující, spermie mají jen lokální pohyblivost, točí se v kruhu.
Kategorie D- spermie se nepohybují vůbec.

Pohyblivost spermií se považuje za normální v okamžiku, kdy je více než 25 % spermií z kategorie A - rychle postupující, nebo alespoň 50 % z kategorie A a B.

Spermie a jejich motilita

Morfologie spermií

Morfologie, neboli zkoumání tvaru spermií, je velmi citlivý údaj. Toto vyšetření hledá jakékoli nezdravé tvary, které jsou odchylkou od normálně vypadající spermie (vzhledem k počtu hlaviček, bičíků, jejich tvaru a délce). Odchylky od normálního tvaru jsou např. dvojitá hlavička, dvojité bičíky, deformace hlaviček, poškození krčku. Kritéria hodnocení jsou velmi přísná. Za normální morfologický test je považován takový, který obsahuje alespoň 60 % spermií normálního tvaru.

Vitalita spermií

K hodnocení vitality spermií se přechází v okamžiku, kdy je více než 60 % spermií v pohyblivostní kategorii D - spermie se nepohybují. Jde o stanovení životaschopnosti spermií, resp. o procento živých spermií. Mrtvé spermie přijímají speciální barvící látku skrz poškozený obal, který odděluje vnitřek buňky od vnějšího prostředí a tím se odliší od živých.

Leukocyty, bakterie, protilátky proti spermiím....

Spermiogram se řídí i tímto parametrem, na základě kterého se posuzuje přítomnost leukocytů, bakterií, prvoků, případně dalších cizorodých látek. Protilátky proti spermiím nebývají absolutní příčinou neplodnosti, ale výrazně snižují pravděpodobnost těhotenství24.

Spermiogram a výsledné nálezy

 • Normospermie – spermiogram potvrdil, že parametry ejakulátu jsou v normě a jeho výsledky neovlivňují snahu o početí.
 • Oligozoospermie – koncentrace spermií je nižší než 15 miliónů/ml. Jedná se již o sníženou hodnotu na hranici možnosti počít.
 • Teratozoospermie – méně než 4 % spermií má normální stavbu, morfologii. Prakticky se jedná o nemožnost spermií proniknout stěnou vajíčka.
 • Astenozoospermie – méně než 40 % spermií s celkovou motilitou (kategorie A a B) nebo méně než 32 % spermií s progresivní motilitou (kategorie A).
 • Azoospermie2 – spermiogram ukázal, že v ejakulátu nejsou žádné spermie.
 • Aspermie – při orgasmu nedochází k ejakulaci, nepřítomnost ejakulátu.
 • Nekrozoospermie – nízké procento živých spermií, vysoké procento nepohyblivých spermií v ejakulátu.
 • Kryptozoospermie – malý počet spermií, nejsou zjistitelné v čerstvém vzorku, ale až po centrifugaci.

Faktory, které ovlivňují kvalitu spermií

Samozřejmě existují faktory, které mohou kvalitu spermií ovlivnit, a to nejen z negativního, ale také pozitivního hlediska. Pokud má spermiogram hraniční hodnoty pro možnost početí, pravděpodobně doporučí lékař vašemu partnerovi zaměřit se na změnu životního stylu. Vliv má zejména následující:

 • nadměrná konzumace alkoholu,
 • pravidelné kouření,
 • užívání drog,
 • pravidelné užívání některých léků (vždy se poraďte s lékařem)
 • stresové zaměstnání, stres v osobním životě,
 • přehřívání (k němu může docházet například při používání vyhřívaných sedaček apod.),
 • nepravidelná a nezdravá strava, nedostatek ovoce a zeleniny, nevyvážená skladba potravin,
 • nedostatek pohybu.

Výsledky

Spermiogram, jehož výsledky nejsou v normě, podává důkazy o problémech. Mnohé z těchto problémů jsou však léčitelné. Výsledky odchýlené od normálu nám mohou naznačit, že jde o následující nezdravé stavy:

Vyšetření muže

 • Infekce. Pokud je příliš nízké pH (vysoká kyselost) a zjistí se přítomnost bílých krvinek, svědčí to o infekci. Proto se v léčbě doporučí antibiotika.
 • Neplodnost.
 • Hormonální nerovnováha.
 • Cukrovka2.
 • Genetické onemocnění.
 • Stav po ozáření.

Normální spermiogram a jeho základní hodnoty podle WHO z roku 2010:

Objem ejakulátu> 1,5 ml
pH ejakulátu> 7,2
Koncentrace spermií≥ 15 miliónů/ml
Celkový počet spermií v ejakulátu≥ 39 miliónů
Celková pohyblivost40 % a více pohyblivých spermií
Progresivní pohyb32 % a víc
Morfologievíce než 4 % s normální stavbou
Vitalita58 % živých spermií
Leukocyty< 1 milión/ml

Vyšetření ke zjištění příčin neplodnosti

Spermiogram a jeho výsledky v dnešní době někdy nezjistí, jaká je příčina neplodnosti1. Je třeba udělat mnoho dalších vyšetření, aby se objasnila příčina neplodnosti. Tato vyšetření jsou samozřejmě plně závislá na tom, jaký problém spermiogram odhalí. O dalším postupu rozhoduje vždy lékař. Mezi následná vyšetření mohou patřit například:

 • genetické testy,
 • hormonální testy,
 • vyšetření moči po ejakulaci,
 • odebrání vzorku tkáně z varlat,
 • imunologické vyšetření.

Pokud v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie), lékař může po doplnění dalších vyšetření indikovat mikrochirurgické zákroky nebo jiné, méně invazivní metody odběru spermií:

 • MESA - Micro epididymis sperm aspiration - odebrání spermií z nadvarlat.
 • TESE - testicular sperm extraction - odebrání tkáně z varlat, která se následně v laboratoři zpracuje, získají se spermie, které se následně použijí k oplodnění vajíček během IVF5.
 • PESA - perkutánní aspirace tekutiny z epididymis - odběr spermií z nadvarlat bez nutnosti mikrochirurgické operace.
 • TESA - testikulární aspirace spermií - odběr spermií z varlat bez nutnosti mikrochirurgické operace.

Více o metodách PESA, MESA, TESE a TESA naleznete v samostatných článcích PESA, MESA, TESE a TESA .

Video: Normální spermie - laboratoř ISCARE

Video: Abnormální spermie - laboratoř ISCARE

Více o spermiogramu na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. Jana Vlašínová: Problematika lidské reprodukce se zaměřením na imunologické aspekty.
 2. Masarykova univerzita, 2011.
 3. Kvalita spermií: https://web.archive.org/web/20130404003359/http...
 4. http://www.groupflorence.com/ivf/androloji-labo...

# http://en.wikipedia.org/wiki/Semen_analysis

 1. https://web.archive.org/web/20141218193349/http...
 2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article...

Použité zdroje obrázků

 1. http://www.sexuologickaspolecnost.cz/vlastnosti-ejakulatu
 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejakulát
 3. http://www.muzska-neplodnost.cz/24750-spermiogram
 4. http://www.zdravaspermie.cz/
 5. http://www.ivfbrno.cz/priciny-neplodnosti/t1032

Hodnocení a zkušenosti se spermiogramem

Máš zkušenost se spermiogramem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru