Tiky

Tiky nebo tiková porucha, tiková neuróza je stav, který se vyskytuje poměrně často u dětí. Tiky jsou neúčelné, rychle se opakující pohyby. Nejčastěji postihují mimické svaly. Jde o rychlý, opakující se, nerytmický, stereotypní, motorický pohyb nebo hlasovou produkci s náhlým začátkem, který neslouží žádnému zřejmému účelu. Negativně ovlivňuje hybnost člověka a některé prvky chování.

Tiková neuróza nemá vliv na inteligenci. Některé průvodní jevy tiků mohou negativně ovlivnit výkon žáka ve škole.

Druhy tiků

Tiky dělíme na:

 • Motorické tiky (pohybové) - nejčastěji sem patří mrkání, trhání hlavou a končetinami, různé grimasy, krčení nosu, skřípání zubů apod.
 • Zvukové tiky - např. posmrkávání, chrochtání, koktání, pískání, vykřikování slov a vět, jejich opakování apod. Výkřiky i pohyby mohou mít nevhodný nebo neslušný obsah.
 • Jednoduché tiky - jsou obvykle krátké, trvají kolem 1 sekundy.
 • Komplexní tiky - se objevují ve vlnách s krátkými intervaly mezi nimi.

Výskyt

Nejčastěji se vyskytují motorické tiky a objevují se kolem 7. roku. Zvukové tiky se vyskytují kolem 11. roku. Častější je jejich výskyt v dětství než v dospělosti. Vyskytují se 4krát častěji u chlapců.

Příčina

Příčina vzniku tiků je dodnes neznámá. Vznik tikových poruch je daný působením genetických faktorů, biologického podkladu a vnějších rizikových faktorů. Ty se podílí na vytvoření individuálního klinického obrazu poruchy.

Donedávna se myslelo, že tiky jsou projevem neurózy. Neuróza je psychická porucha, která narušuje přizpůsobení se člověka na jeho životní situaci. Při neurózách se nevyskytují hlubší duševní poruchy jako např. halucinace.

Jednou z příčin může být nástup do školky9 nebo delší pobyt v nemocnici. Svou úlohu zde sehrává i dědičnost.

Frekvence tiků

Frekvence tiků není stálá. Většinou kolísá podle stresu dítěte. Když je dítě něčím zaměstnané, tiky se u něj téměř nevyskytují. Nárůst tiků se zvýší když dítě nemá co dělat. Proto se tiky objevují nejvíce doma a dítě není terčem posměchu např. ve škole.

Klinické příznaky

Dítě s tikovou neurózou během dne často opakuje stejný pohyb nebo vydává stejný zvuk, kterým poutá pozornost okolí a zároveň narušuje školní aktivity.

Tiky se opakují vícekrát během dne a při stresu se mohou zhoršit. Typ, intenzita a závažnost tiků se může časem měnit. Tikům předcházejí nepříjemné pocity, kterými je dítě nuceno k tiku (např. pálení v očích před mrknutím, stáhnutí šíje, které ustoupí záškubem hlavy apod.). Po vykonání tiku nepříjemné pocity ustoupí a nastává dočasná úleva.

K tikovým poruchám se přidává i problémové chování. Nejčastěji je to neklid, nesoustředění se, neposednost, nutkavé chování a myšlenky, puntičkářství, uskutečňování různých rituálů, výbušnost, agresivita, případně i sebepoškozování. Tyto příznaky však nemusí být vždy přítomny.

Tiky je však potřeba odlišovat od jiných motorických poruch, které se objevují při neurologických poruchách (epilepsie, svalové křeče), dále od motorických stereotypů u mentálně retardovaných a taktéž od nutkavých aktivit při obsedantně kompulzivní poruše.

Léčba

 • Tiky nejčastěji zmizí do jednoho roku po jejich výskytu. Do jednoho roku zmizí asi 50 - 70 % poruch. 20 - 25 % tiků se vytratí v adolescenci. Pravděpodobnost, že tiky zůstanou do dospělosti je asi 6 %.
 • Práce s dítětem s tikovou poruchou si vyžaduje, aby byl učitel informovaný o tikové poruše, jejích projevech u daného dítěte, případně medikamentózní léčbě, která může mít dopad na výkon dítěte.
 • Během rozhovoru s dítětem je dobré ignorovat tikové projevy dítěte, zaměřit se na obsah toho, co říká, ne na to, jak to říká, ale jak při tom stojí apod.
 • Tiky zmizí, když ustane tlak okolí, sníží se nároky na dítě a dítěti se umožní dobrovolná spontánní pohybová aktivita vedoucí k uvolnění a radosti.
 • Když tiky přetrvávají déle než rok, je třeba navštívit dětského lékaře, který doporučí psychiatrické vyšetření.

Souvísející články

Více o ticích na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://pece-o-dite.zdrave.cz/tiky-u-deti/
 2. http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/neurozy/tikova-porucha-u-deti/

Hodnocení a zkušenosti s tiky

Máš zkušenost s tiky?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru