Očkování dětí

Očkování dětí by mělo sloužit k ochraně zdraví očkovaného jedince, k zabránění vzniku a šíření určitých infekčních onemocnění, vzniku epidemií a nebo k ochraně zdraví jiného jedince, jenž sám nemůže být očkován, očkováním jeho blízkého okolí (do této skupiny řadíme např. očkování zdravého dítěte proti planým neštovicím, pokud se v rodině vyskytuje osoba s těžkým imunodeficitem). Vedle povinného očkování existuje i celá řada nepovinného očkování, ze kterého si rodiče, na základě indikace vakcín a zvážení rizika vedlejších účinků, mohou vybrat a požádat lékaře o aplikaci pro své dítě.

Video: "Horečka je užitečná, nastartuje náš imunitní systém"

Rozhovor s odborníkem: MUDr. Denisa Jaššová - dětský lékař


YouTube Modrý koník

Nevynechejte další zajímavé video rozhovory s odborníky na YouTube kanály Modrého koníka týkající se dětských nemocí:


🎞️ KDY a JAK efektivně SNIŽOVAT TEPLOTU u dětí?


🎞️ Co je to angína?


🎞️ Nemoc Ruce Nohy Ústa.


🎞️ Co je to pátá nemoc a jak ji léčit?

Očkovací látky (vakcíny)

Při očkování, neboli vakcinaci, je do organismu očkovance zaveden antigen, tedy látka vyvolávající odezvu imunitního systému, cílem je, aby organismus očkovance vyrobil protilátky, které by měly fungovat jako ochrana proti onemocnění, očkovanec by tedy měl být proti onemocnění imunní. Žádná vakcína ale neposkytuje 100% ochranu a na druhou stranu každá vakcína přináší riziko vzniku nežádoucích účinků.

Vakcína se skládá z antigenu, pomocných látek (konzervantů a rozpouštědel) a z adjuvans, tedy látek zesilujících odpověď imunitního systému na antigen, dále může vakcína obsahovat různé zbytky (reziduální látky) pocházející z výrobních procesů a z kultivačních médií (roztoky solí, zbytky cizorodé DNA, cizorodé bílkoviny, antibiotika, rozpouštědla, konzervanty, mykotoxiny, glutamát a jiné). Různé státy mají odlišné podmínky pro to, co vše musí být v příbalovém letáku vakcíny uvedeno ve složení (i když jsou to, především pro alergiky, velmi podstatné informace), mezi nejobsáhlejší patří příbalové letáky kanadské, australské a americké. V rámci povinného očkování v České republice je nutné zmínit, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě alergie na bílkovinu kravského mléka15, protože vakcíny Infanrix hexa, Infanrix, Infanrix-Hib, Infanrix-IPV/Hib, Hexacima i Pediacel obsahují hovězí sérum a kasein, a také v případě alergie na vejce9, protože vakcíny Priorix a Priorix Tetra jsou kultivovány na kuřecích embryích.

Přehled hlavních typů vakcín dle antigenu

 • živá heterologní vakcína: využívá kmenů virů nebo baktérií, které u člověka vyvolávají tvorbu protilátek, ale nevyvolávají příznaky onemocnění
 • živá atenuovaná vakcína: využívá oslabených virů nebo baktérií, za určitých podmínek může po očkování dojít k pomnožení virů nebo baktérií a vyvolání onemocnění - např. vakcíny proti příušnicím, spalničkám, zarděnkám
 • inaktivovaná celobuněčná vakcína: využívá celých mrtvých virů nebo baktérií - např. vakcíny proti dětské obrně (polio), chřipce, hepatitidě A, vzteklině
 • toxoidová vakcína: využívá pouze izolovaných částí mrtvých baktérií nebo virů (toxoidy) - např. vakcíny proto tetanu a záškrtu (diftérii)
 • subjednotková vakcína: využívá izolovaných specifických proteinů viru nebo baktérie, tato izolovaná bílkovina (protein) ale může mít jinou trojrozměrnou strukturu, než v jaké je přítomna v mikroorganismu, protilátky tedy nemusí fungovat proti původnímu mikroorganismu - např. vakcíny proti hepatitidě B, HPV
 • vakcína využívající genetického inženýrství: DNA vakcína, vektorová vakcína

Zásady pro minimalizaci rizika při očkování

 • přečíst si před aplikací vakcíny její příbalový leták (PI) a nebo ještě lépe souhrn informací o přípravku (SPC), PI obsahuje jen stručně uvedené a cíleně vybrané informace ze SPC (ty méně pozitivní informace o vakcíně tedy naleznete spíše v SPC než v PI), různé státy mají odlišné podmínky pro to, co vše musí být ve složení a možných nežádoucích účincích vakcíny uvedeno (mezi nejobsáhlejší patří PI a SPC kanadské, australské a americké), toto vše lze nalézt na internetu (v ČR v databázi léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv - SÚKL)
 • respektovat indikace a kontraindikace očkování dle SPC vakcíny, podat co nejméně vakcín a v co nejméně dávkách
 • očkovat pouze zdravé dítě, protože i to, co se ze začátku jeví jako lehké nachlazení, může být počátkem závažnější choroby, problematické také bývá očkování u dětí s chorobami a vadami ledvin
 • po očkování dítěte setrvat po dobu alespoň 30 minut v čekárně lékaře, důvodem je možnost rychlého zásahu, pokud by nastala alergická anafylaktická nebo jiná časná reakce po očkování
 • jakékoliv nežádoucí účinky očkování a jejich průběh nahlásit dětskému lékaři, trvat na jejich zapsání do zdravotnické dokumentace a podání hlášení na Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL, toto může při neochotě lékaře učinit i rodič sám přímo přes webový portál SÚKL (ve formuláři Hlášení nežádoucího účinku léčivého přípravku odkazovaném v odstavci Externí linky), po výskytu nežádoucích účinků trvat na dodržování kontraindikací dalšího očkování
 • při výskytu nežádoucích účinků zajistit dítěti klidový režim jako při akutním onemocnění, horečku1 pokud možno nesrážet (jedná se o obranný a léčivý mechanismus těla), je-li srážení teploty nezbytně nutné, tak použít fyzikální (při teplých končetinách zábal, vlažnou koupel) nebo aromaterapeutické metody, v nejnutnějších případech podat antipyretika založená na ibuprofenu (např. Nurofen čípky), vyhnout se paracetamolu (Paralenu, Panadolu, snižuje odpověď organismu na vakcínu, zvyšuje riziko alergií), v žádném případě antipyretika nepodávat před očkováním ("preventivně")
 • respektovat nedonošenost, věk a hmotnost dítěte (vakcína se nedávkuje dle hmotnosti ani dle věku, dávka je stejná pro všechny děti)
 • neočkovat dítě při příznacích alergie (jako je např. ekzém23, vyrážka, senná rýma, dušnost, časté nemoci horních cest dýchacích, trávicí problémy - silné koliky25, zvracení, průjem, hleny ve stolici, nechutenství, nepřibírání, chudokrevnost), alespoň do stabilizace stavu
 • neočkovat dítě při přechodu na umělé mléko nebo zavádění nových potravin, aby bylo možné v případě nežádoucí reakce určit, na co byla
 • neočkovat více vakcín současně, očkování více vakcín současně zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků a nešlo by odlišit, po které z vakcín nežádoucí účinky nastaly
 • prodloužit na maximum rozestupy mezi dávkami vakcíny (mezi prvními dávkami Ifanrix hexa je možný rozestup 2 měsíce a posilující dávku lze dát až za 12 měsíců) a mezi jednotlivými vakcínami
 • očkovat nejdříve dva týdny po skončení infekčního onemocnění, po dobrání antibiotik
 • neočkovat v inkubační době infekčního onemocnění, tedy neočkovat i při lehkém infekčním onemocnění členů rodiny
 • brát ohled na genetickou a toxickou zátěž dítěte, jako je užívání léčiv matkou v těhotenství, při porodu a při kojení, užívání léčiv dítětem, výskyt alergií a autoimunitních onemocnění u dítěte a v blízké rodině
 • před očkováním a po očkování zajistit dostatek vitamínu C, D a omega-3 mastných kyselin (u plně kojených dětí hlavně přes stravu matky)

Povinná očkování

V České republice je očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B, Haemophilus influenzae b, spalničkám, zarděnkám a příušnicím podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinné. Zákon také ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu. Konkrétní provedení očkování je specifikováno ve Vyhlášce č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhlášce č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. O povinném očkování v České republice prakticky rozhoduje Národní imunizační komise.

Dle vyhlášky se očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B a Haemophilus influenzae b provede v prvním roce života dítěte 3 dávkami hexavalentní vakcíny (v ČR jsou dostupné šestivaletní vakcíny Hexacima a Infanrix hexa pro nedonošené děti), první dávka smí být aplikována nejdříve v 9. týdnu po narození, další potom ve 4. měsíci a třetí potom v 11. - 13. měsíci věku. Dětem očkovaným proti tuberkulóze (TBC) je možné podat hexavalentní vakcínu nejdříve ve 13. týdnu, ale až po zhojení reakce po očkování proti TBC.

Dle očkovacího kalendáře se dávka vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR) aplikuje ve 13. - 18. měsíci věku. Druhá, posilující dávka má být podána v 5. - 6. roce věku.

Lékař může konat na dítěti pouze takové úkony, ke kterým rodič (zákonný zástupce) dítěte podepíše informovaný souhlas, tento informovaný souhlas není nutný pouze v akutních, život ohrožujících případech, což očkování není, protože se jedná o preventivní úkon. Součástí podání informací před podpisem informovaného souhlasu by mělo být vysvětlení přínosů a rizik vakcinace, uvedení možnosti nákazy a jejího vážného průběhu, zvážení kontraindikací, vyjmenování možných nežádoucích účinků a předložení příbalového letáku očkovací látky.

Za odmítnutí povinného očkování dítěte rodičům hrozí pokuta a dítěti nemusí být umožněna účast na předškolním vzdělávání (docházka do školky) a na školních výletech a školách v přírodě. Dle názoru Ústavního soudu ale nelze rodiče finančně sankcionovat za neočkování dítěte, pokud je očkování v rozporu s jejich vírou či přesvědčením. Neočkování samo o sobě také nelze považovat za nedostatečné plnění rodičovských povinností, zanedbání péče o dítě.

Očkovací kalendář povinných očkování v ČR

Věk dítěteNemocVakcína
od 4. dne do 6. týdne (pouze u rizikových dětí s indikací)tuberkulóza - TBCBCG vaccine SSI
od 9. týdne (u dětí očkovaných proti TBC od 13. týdne po zhojení reakce) do konce 2. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima (1. dávka) nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti
4. měsíczáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti (2. dávka)
od 11. měsíce do 13. měsícezáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae bHexacima nebo Infarix Hexa pro nedonošené děti (3. dávka)
od 13. do 18. měsícespalničky, zarděnky, příušnicePriorix (1. dávka)
v 5. - 6. roce věkuspalničky, zarděnky, příušnicePriorix (2. dávka)
v 5. - 6. roce věkuzáškrt, tetanus, černý kašelInfanrix
v 10. - 11. roce věkuzáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnaBoostrix polio

V České republice dostupné vakcíny pro děti do 15 let proti nemocem zahrnutým v povinném očkování

 • proti tuberkulóze: BCG vaccine SSI
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse), hepatitidy B, poliomyelitidy (dětské přenosné obrny) a Heamophilus influenzae typu b: Hexacima, Infanrix hexa
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse) a poliomyelitidy (dětské přenosné obrny): Boostrix polio
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse): Adacel, Boostrix, Infanrix
 • proti infekcím Heamophilus influenzae typu b: Hiberix
 • proti infekcím hepatitidy B: Engerix-B 10 μg
 • proti infekcím poliomyelitidy (dětské přenosné obrny): Imovax polio
 • proti toxinům tetanu: Tetavax
 • proti infekcím spalniček, zarděnek a příušnic: Priorix

Nepovinná očkování

Existuje řada vakcín, jejichž aplikace je dobrovolná, z nich si mohou rodiče na základě indikace vakcín a zvážení rizika vedlejších účinků vybrat a požádat lékaře o jejich aplikaci dítěti. Lékař ale musí postupovat lege artis, pokud nejsou důvody pro aplikaci vakcíny (indikace) a nebo jsou důvody, proč vakcínu neaplikovat (kontraindikace), měl by aplikaci vakcíny odmítnout.

Některá nepovinná očkování

Použité zdroje:

 1. Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem
 2. Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.
 3. http://www.ferovanemocnice.cz
 4. http://www.vakciny.net
 5. http://www.ockovanideti.cz
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
 8. Příbalové letáky vakcín
 9. http://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_13.htm
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients
 11. https://web.archive.org/web/20160419233424/http://zdravi.euro.cz/news/check-pro?id=465031&seo_nam...
 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21143295
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17338785

Externí linky

Hodnocení a zkušenosti s očkováním dětí

Máš zkušenost s očkováním dětí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
lucasice  21. zář 2019

Očkování

Snažila jsem se dceři oddálit očkování, měla jsem obrovský strach z vedlejších účinků. Nasadila jsem dceři kozí kolostrum na podporu imunity a šly jsme, pokud byla opravdu zdravá.
drndoslavv  2. čer 2017

Oslabená imunita

Já nechala malého očkovat i rotarixem a prevenarem 13. Říkala jsem si, že tím udělám pro syna to nejlepší. Nastudované jsem moc neměla, jen nějaké základní věci. I naše doktorka mě velmi přesvědčovala, jak je toto nepovinné očkování pro syna dobré. Nyní o tom přesvědčena nejsem a o naší paní doktorce z mnoha a mnoha důvodů také ne.

Za prvé absolutně nechápu, jak může doktorka říct, že nevidí problém v tom, očkovat v jeden den dvě vakcíny. To zrovna jsem nastudované měla a přišlo mi opravdu logické je v jeden den opravdu nedávat. Je to zbytečně velká zátěž najednou a navíc člověk nemůže zjistit, na kterou vakcínu proběhla případná negativní reakce. Malý byl po Prevenaru 13 nemocný, a to vždycky. Bohužel až během cca deseti dnů, takže jsem si to spojila až po naočkování poslední dávky, když jsem se zpětně podívala na lékařské zprávy a datumy očkování. Dále nechápu, jak mohla moje doktorka malého naočkovat hexou týden po nemoci. Jsem přesvědčena, podle zkušeností co mám, ze očkování opravdu může výrazným způsobem oslabit imunitu citlivějších dětí. Po tomto očkování se synovi nemoc vrátila, přidaly se záněty uší, očí, plic, průjem, opruzeniny a táhlo se to víc jak půl roku. To bylo šílené.

Nejsem si úplně jistá, že to bylo očkováním, ale jsem si jista, že příště bych počkala s očkováním aspoň tři týdny po nemoci, ne-li víc.

Předvčera první dávka Priorixu. Děsím se co bude. Naočkovány byl dopoledne a odpoledne průjem. Pořád ho jen sprchuju. I dneska. Doktorce jsem volala a z Priorixu to prý určitě není. To je ale náhodička! A příbalový leták jsem asi četla taky jen já! A fakt se děsím, protože u prevenaru to taky začínalo naposled průjmem. Nevěští to nic dobrého, střevo je základem imunity. No u toho našeho určitě.

No jsem zvědavá, ale další půlrok hrůzy by mě asi položil.
3 lidé považují za užitečné
terikus  25. říj 2016

Až později...

Můj syn (2 roky) byl očkován vždy podle kalendáře pouze povinnými vakcínami. Vše probíhalo relativně v klidu, kromě jedné hexy, po té měl teplotu 38°C.

Pak přišlo očkování proti MMR - Priorix. Asi 10. den po aplikaci v noci začal šíleně brečet, nešlo ho utišit, trvalo to 4 hodiny, pak vysílením odpadl. Další noc se to opakovalo. Hrozný zážitek. V té době jsem byla neznalá, netušila jsem, co to znamená. Poté se postupně zpomaloval ve vývoji, bylo to velmi plíživé, člověk si toho nevšimne. Došlo mi to až po 3 měsících, kdy jsem zjistila, že přestal mluvit, neumí co uměl a celkově je jiný. Neslyší na jméno, reaguje jen když se mu chce. Slyší jen to, co chce.

A v tu chvíli jsem začala číst. Dočetla jsem se, že ten pláč, co měl, byl encefalitický, značil otok mozku. Že tato vakcína je častý spouštěč autismu, adhd, neurologických problémů. Šla jsem tedy k pediatrovi s tím, že měl takovou reakci a že další dávku chci odložit. Pediatr začal křičet, že mu je ta reakce jedno a že ho to nezajímá. Křičel na mě tak, že jsem se venku rozbrečela.

Změnila jsem pediatra a věci se daly do pohybu. Jsme objednáni k psychologovi s podezřením na autismus a adhd. Jsem přesvědčená, že kdybych priorix nechala naočkovat až po druhém roce věku syna, tak by se taková věc nemusela vůbec stát. :-(
3 lidé považují za užitečné
mavega  1. únor 2016

Hexa

Z očkování jsem měla hrozný strach, ale zároveň nevím, jestli bych zvládla ustát neočkování. Navíc jsem chtěla, ať syn může chodit normálně do dětských skupinek, školky apod.

V kojeneckém věku byl v pohodě, ale občas trpěl na nachlazení, rýmy atp. Neměl prostě úplně dobře vyvinutou imunitu, což mohlo být tím, že jsem kojila velmi krátkou dobu. Proto jsem ho nechtěla zatěžovat očkováním. Nepovinné očkování jsme zavrhli hned a s povinným jsme začali až kolem 8. měsíce. Syn tedy dostal Hexu poprvé v 8- mi měsících, podruhé asi v 10-ti měsících a teď nás čeká poslední dávka tak, aby se to stihlo do hranice 18-ti měsíců. Máme schéma 2+1.

Očkování jsme oddalovali všemi možnými způsoby, nejsem na to moc pyšná. MMR mám v plánu naočkovat až těsně před nástupem do školky, ale to podepíšu odklad, už se mně nechce si vymýšlet různé důvody, proč neočkovat.

Každopádně doporučuji hexu očkovat schématem 2+1, většina doktorů s tím nemá problém a školky také ne, tak proč dítě zatěžovat dávkou navíc.
1 člověk považuje za užitečné
hhhanicka  4. led 2016

Priorix (MMR)

Malá je alergická na vajíčka jak přes mateřské mléko, tak po přímém požití. Na alergologii jsme nebyli, prostě jsem jí po tom, co se osypala a zvracela vajíčka nedávala a sobě je omezila.

A tady na Koníkovi jsem se dozvěděla, že Priorix je kultivován na kuřecích zárodcích a tudíž jím nesmí být očkovány děti alergické na vaječný žloutek a začala jsem to řešit s doktorkou, která provedla krevní testy a alergii potvrdila.
ammmi  5. kvě 2015

Jen povinné

Syn má očkování jen povinné. Začali jsme ve 3 měsících a měl dvouměsíční rozestup mezi dávkami a poslední pak v 18 měsících, reakce žádné.
Priorix v 15 a 21 měsících, reakce na 1. dávku vyrážka, na druhou uvidíme - je to dnes dva týdny po očko.

Nejsem vyloženě očko/neočkovací, každá varianta má své pro i proti, takže do budoucna uvidíme, jestli a co nepovinného dáme, ale moc valně to zatím nevidím.
Rozhodnutí je docela těžké a najít nezkreslené, emocemi neovlivněné informace a diskuze je takřka nemožné a jak už tu bylo řečeno, jen to znervózňuje. Takže doufám, že jednou rozhodnutí nebudu litovat.
mahou  5. kvě 2015

Očkování Cervarix

Před rokem a půl jsem nechala svou tehdy třináctiletou dceru očkovat proti rakovině děložního čípku vakcínou Cervarix. Dlouho jsem otálela. Pročetla jsem dost informací o nežádoucích účincích. Dle příbalového letáku se jevilo očkování vakcínou Cervarix jako poměrně bezpečné. Vzhledem k rodinným dispozicím k onemocnění rakovinou děložního čípku (babička) a prekarcinoza děložního čípku (starší sestra) jsem se domnívala, že pro svou mladší dceru udělám to nejlepší.

V době mezi 2 dávkami dcera poprvé zkolabovala. Tehdy jsme se domnívali, že v důsledku poklesu tlaku. Na pohotovosti, kam jsme jí odvezli, provedli mimo jiné i vyšetření EEG, ale to nic neukázalo. Za čtyři dny po aplikaci 2. dávky přišel další záchvat. Tentokrát s jasnými projevy epilepsie (křeče, pěna u úst, chrčení, bezvědomí a následná zmatenost). Po odvozu RZ do FN Motol jí byla provedena vyšetření EEG a magnetické rezonance. Bez nálezu. S výsledkem "ortostatická labilita" a doporučenými režimovými opatřeními (pomalé vstávání, snídat v posteli apod.) byla propuštěna domů. Od té doby až do února letošního roku ještě cca 4 záchvaty. Ve dvou případech jsme nebyli nikdo svědky, tedy průběh neznáme. Ve zbývajících 2 případech průběh stejný, odpovídající epileptickému záchvatu. Letos v únoru další záchvat. Po té hospitalizace v nemocnici a další vyšetření. Bez nálezu. Poslední záchvat proběhl 24. dubna. Opět odvezena do FN Motol. I když bylo EEG vyšetření opět bez nálezu, byla nasazena léčba antiepileptiky Keppra, vzhledem k tomu, že opakující se záchvaty mají jasně epileptický průběh. Prý se to může stát.

V současné době se sžíváme se situací. Není to jednoduché. Dcera je velmi aktivní, má spoustu koníčků a zálib. Nechceme ji omezovat víc, než je nezbytně nutné. Navíc ani neumíme odhadnout jestli záchvat přijde a kdy. Je nám jasné, že i s epilepsií se dá vést plnohodnotný život, nicméně si hlavou neustále probírám co se stalo, co bylo spouštěčem tohoto stavu. Vychází mi jediné - očkování Cervarixem. Nenechávejte své dcerky očkovat!
1 člověk považuje za užitečné
klarina_f  7. dub 2015

Všeho s mírou

U syna jsem naočkovala povinná + jedno nepovinné, má odloženo MMR. U dcery jsme Hexu nahradili Pediacelem. Žádná další očkování nemá.
Jsem zastáncem, že všeho s mírou, takže povinná dle stavu dítěte ano.

U syna se objevila alergie na kravské mléko (abkm), dávala jsem vinu očkování, ovšem nakonec i dcera je alergická, takže těžko říct, kde hledat chybu.
1 člověk považuje za užitečné
lenjii  10. bře 2015

Vše v pořádku

Nejsem neočkovač, ale ani opak. Rozhodla jsem se, že nechám dceři jen povinné očkování. Dcera nemá žádné problémy po očkování.
Nerada o očkování čtu a nemám o něm ráda debaty. Udělám si to po svém. Uvádí mě to do stresu a to mi nedělá dobře. Takže povinné pouze, aby mi dceru za pár let vzali do školky. To je všechno.
1 člověk považuje za užitečné
miru001  9. bře 2015

Naočkovaní

Necháváme očkovat obě děti klasicky + jsme přidali rotarix.

Dcerka prošla vakcínami absolutně bez obtíží, syn zatím též.
1 člověk považuje za užitečné
rituska88  21. únor 2015

Těžké rozhodování

Vždycky jsem byla spíš pro očkování. Přítel také. Synka jsme proto nechali naočkovat přesně tak, jak nám bylo řečeno. Po delším zvažování jsme ho nechali naočkovat i proti rotavirům a pneumokokům.

Nikdy neměl žádnou nežádoucí reakci, ani teplotu, ani nebyl protivný, nic. Ale po předposledním očkování se mu udělal atopický ekzém, který se mu začal rozšiřovat po celém těle. Když jsme přišli k lékaři, bylo nám řečeno, že za to očkování nemůže, přestože mně bylo naprosto jasné, že se ekzém objevil po něm, nic jiného se u nás neměnilo. Vím, že syn má po mně dědičnou dispozici, ale očkování bylo spouštěčem.

Neviním z toho ale lékaře, vím, že takové věci se prostě stávají a někdy nejdou předvídat a i kdyby syn očkovaný nebyl, mohlo by ekzém vyvolat později něco jiného. Jen mě mrzí, jak se k tomu lékař postavil - že to bral jako samozřejmost a prý máme být ještě rádi, protože k nim chodí několik dětí, které mají ekzém opravdu těžký.

V současné době je syn bez potíží, ale vždy má období, kdy se ekzém objeví a nereaguje na žádnou léčbu. Potom se po čase zase ztratí. Po tomto zážitku už jsme se ale s přítelem dohodli, že žádná nepovinná očkování už dávat nebudeme, necháme syna naočkovat jen tím, co je povinné a i to se pokusíme trošku odložit, aby se s tím lépe vyrovnal.

Co se týče mého obecného pohledu na očkování, je to tak půl napůl - vím, že očkování může člověka ochránit, ale také vím, že mu může i ublížit. I přesto, že jsem zdravotní sestra a osobně jsem naočkovala stovky lidí (ale dospělých), nemám na očkování vyhraněný názor, prostě si myslím, že člověk musí vždy zvažovat možná rizika jak očkování tak neočkování v konkrétním případě, a tak nějak balancovat mezi jedním a druhým extrémem.

Z lidí, které jsme očkovali u nás v ambulanci pro dospělé, měli nějakou nežádoucí reakci myslím 3 lidé. Což není moc, když si spočítám, že těch očkovaných byly stovky. Ani jeden z těch případů nebylo nic vážného (vždy jen lokální reakce), ale i tak mi to jako zdravotníkovi bylo nepříjemné, protože ti lidé se nechávali očkovat dobrovolně, schválil to lékař a já jim to píchla a oni potom přišli nadávat mně, přitom já jsem opravdu nemohla za to, že se u nich objevila nějaká nežádoucí reakce, která se nedala předpokládat.

Je to tenký led, na který jsem nerada vstupovala, ale bohužel to bylo v popisu mé práce.
kukuss  18. únor 2015

Pediacel

Jsem člověk, který čte, čte rád a čte hodně.

Dítě pro mě bylo a je obrovskou motivací, takže při otázce očkování jsem sedla a četla. Četla jsem knihy, články, blogy, zkušenosti. Čerpala z lékařských zdrojů, ale i laických webů. Upřímně na straně PROočkování, byly neutále ty samé informace a nevůle přiznat jakékoli vedlější účinky, i když v příbalových letácích jsou jasně uvedeny. Tento přístup se mi nelíbil, zvláště, když mnoho těchto věděcých stránek je v kooperaaci s farmaceutickým průmyslem a mají obrovské sponzorské dary, opravdu nestranné.

Tak jsem pátrala dál. Zjištovala další a další informace, koukala a ptala se po okolí. Až jsem si udělala v hlavě jasno. Určitě nebudu očkovat Hexu a určitě né malé miminečko. Takže jsem zvolila Pediacel, který mi vyšel ze všech vakcín nejlépe co se týče NÚ a opravdu mi to za to stojí. Odsunula jsem očkování po půl roce (přeci jen žiju na Ostravsku a dost cestuji, takže mám strach, protože je tady shluk indivudiuí kdoví odkud).

Při očkování malá neplakala, po očkování neměla žádné vedlejší reakce. Bez teploty, bez křiku, bez otoku. Týden byla více protivná, ale vůbec se jí nedivím a tímto také mé očkování končí. Další vakcíny shledávám jako nanejvýše nebezpečné a zbytečné. :)
7 lidí považuje za užitečné
petrajavor  15. únor 2015

Očkujeme

S manželem jsme o tom diskutovali, zvažovali pro i proti a nakonec jsme se rozhodli očkovat. Náš syn má všechna povinná a 2 nepovinná očkování. Sice některé má naočkované malinko později, ale má. Jediný vedlejší příznak byla zvýšená teplota. Žádné jiné vedlejší projevy neměl a vše snášel dobře.
Zda naše rozhodnutí bylo dobré či špatné, ukáže až čas, ale já věřím, že jsme se rozhodli dobře.
1 člověk považuje za užitečné
betka20  15. únor 2015

Inflarix hib nebo Pediacel

První syn má naočkovanou hexu. Měl po ní hrozné záchvaty řevu a rozjel se mu AE. Jestli to pomohlo spustit i následné astma, to už se bohužel nedozvíme. :(
Ale vím jistě, že druhého syna nenechám očkovat hexou a rozhodně né ve 2. měsíci života. Uvažuji buď nad Inflarix hib nebo pediacel. Tak uvidíme co nakonec zvítězí.
U prvního syna dělali test na protilátky a měl všechny, takže aspoň něco :) - za to trápení.
1 člověk považuje za užitečné
marecekavendulka  13. únor 2015

Už ne

Když se nám narodil Mareček, tak jsme byli rodiče typu "pan doktor řekl, pan doktor ví ". Nechali jsme v dobré víře syna naočkovat hexou a synflorixem (oboje zvlášť). Pak dostal i povinný priorix. Už jako miminko se špatně vyvíjel, po priorixu se nám zdálo, že se o něco víc "zastavil." Ale člověk to neřeší, nepřisuzovala jsem to vakcíně, tehdy se o tom ani tolik nemluvilo. Zpětně lituji toho, že jsme syna nechala bez rozmyslu očkovat. Kdyby to šlo, naočkovala bych ho později a jinou vakcínou, priorix bych nedala vůbec.

Nyní máme holčičku, bude jí 9 měsíců a stále není očkovaná. V 10 měsících půjdeme na třísložkový infanrix (byl nám nabízen pediacel) ve schematu 2+1 a rozestup mezi dávkami uděláme co největší. A tím bude celé očkování u konce.

Maminky, zajímejte se víc o očkování. Nenechávejte dávat 2 a více vakcín naráz, neočkujte malinká miminka, odkládejte.
4 lidé považují za užitečné
davidjitka  9. led 2015

Nejdřív ano, teď už ne.

Jako zdravotní sestra jsem s očkováním neměla jediný problém a byla přesvědčená, že naočkuju vše, abych svoje děťátko ochránila před příšernými nemocemi. V 6ti týdnech jsem šla se synem na kontrolu a mělo proběhnout první očkování Hexavakcínou. Doktorka mi řekla, že byla zrovna na nějakém semináři, kde jim bylo řečeno, že se Hexa a Prevanerar13 může aplikovat najednou. Dobře, tak jsme se dohodly, že oboje naočkujeme v 9. týdnu.

Když měl syn 3 měsíce, začaly se objevovat různé pupínky a suchá místa. Po několika dnech pátrání jsem zjistila, že je to atopický ekzém, který může mít souvislost s očkováním. A že se Hexa a Prevenar NESMÍ očkovat najednou. No nic, tak co dál? Bez povinného očkování by ho jednou do školky nevzali a pochybuji, že by se do té doby něco změnilo. Chtěla jsem to tedy alespoň co nejdál oddálit. Doktorka tvrdila, že do 2 měsíců MUSÍ být naočkovaná druhá dávka. To jsme stejně nestihli a očkovali až po 10 týdnech. Následně jsem zjistila, že druhá dávka se smí naočkovat nejdéle do12-ti měsíců od první. :-(

Za měsíc ho čeká poslední dávka, pokud se jeho stav s ekzémem nijak výrazně nezhorší. Zatím se drží, tak snad to tak bude i nadále. Ale nepovinné očkování už nedostane.
zrzzynka  8. led 2015

Jsem PRO očkování a vím, že dělám dobře!

V těhotenství jsem se o očkování vůbec nezajímala, věděla jsem, že se malá nějak bude očkovat, ale chtěla jsem to prostě nechat na lékařích. Pocházím z rodiny lékařů a i zřejmě proto lékařům důvěřuji a vždy jsem se vším dodržovala preventivní prohlídky.
Když se po narození dcerky očkování blížilo, navštívila jsem zdejší skupinku o očkování a to byla osudová chyba, za kterou se dodnes "fackuji".
Místo rad a porad se na mě sesypalo, že prostě očkovat NE za žádnou cenu a nejlépe NIC!

To se mi nelíbilo a hlavně jsem se nechtěla nechat ovlivnit nedůvěryhodnými příběhy matek z webových stránek, které ani neznám a ani nevím, kdo sedí na druhé straně a tak jsem se raději poradila s okolím, rodinou a svojí lékařkou (máme úžasnou pediatričku) a rozhodla se očkovat povinná očkování v termínech a dle kalendáře.
Kromě poslední Hexy, kdy malá měla v noci zvýšenou teplotu, neměla nikdy žádné reakce.
Nepovinná očkování zatím v plánu nemám.

Myslím si, že očkovat (povinné) je správné a má to svůj důvod.
Nicméně je to každého věc a je potřeba, aby se obě strany tolerovaly a neurážely se jen proto, že má každá maminka svůj mozek.
23 lidí považuje za užitečné
danny38  6. lis 2014

Nechávám očkovat

U prvních dvou dětí jsem je bezstarostně nechala očkovat. Když se narodilo třetí, byla jsem už registrovaná tady na koníkovi a po pročítání o očkování jsem byla na vážkách. Nakonec jsem se rozhodla pro povinné očkování. Dcerka měla zatím jednu reakci a to u Infanrixu. Měla jeden den teplotu lehce nad 38° a jinak žádné jiné nežádoucí účinky.

Ostatním chci doporučit, aby se rozhodli podle svého a nenechali se nikým ovlivňovat. Všechno má své pro a proti :-)
1 člověk považuje za užitečné
nuninove  6. lis 2014

Hexa a epilepsie

Mému synovi je 17 měsíců. V 5 měsících po 3. dávce hexa vakcíny dostal vzácnou dětskou epilepsii. Jsem si jistá, že právě ta 3. hexa byla spouštěč této nemoci.

Nyní je to rok a od té doby záchvat neměl, ale denně bere 2x léky. Od té doby zatím žádné očkování neměl a žádné už do něj píchat nenechám.
marie_anna  3. lis 2014

Očkování

Čtrnáctiměsíční dítě necháváme očkovat plus mínus podle očkovacího kalendáře, pouze povinné vakcíny, neočkujeme dítě s příznaky nemoci. Očkování MMR odkládáme, jelikož jsem právě těhotná. Zatím se neobjevily žádné reakce, dítě fungovalo normálně téměř ihned po aplikaci.
1 člověk považuje za užitečné
luckamiksova  27. zář 2014

Můj šestý smysl pro neočkování

Jelikož já mám napíchané vše a dvakrát v dětství febrilní křeče skoro s udušením, desetkrát píchané každé ucho, moje máma epilepsii, začala jsem se více zajímat před očkováním dcery. Když mi Mudr. ve dvou měsících řekla, příště budeme očkovat, tak z ničeho nic mi naskočil jakýsi šestý smysl, který mi říká neočkuj neočkuj, takže mu věřím dcera očkovaná není a nebude :)
9 lidí považuje za užitečné
xvink  25. zář 2014

Číst se vyplatí

O užitečnosti očkování jsem nikdy dřív nepřemýšlela, sama mám naočkované snad úplně všechno. Až když jsem byla asi v 6. měsíci těhotenství, náhodou jsem narazila na nějaký rozhovor s MUDr. Elekovou. Přišla mi poněkud radikální, ale nahlodalo mě to. Může to být vážně pravda? Začala jsem hledat a číst... A to, co jsem se dozvěděla, mě naprosto šokovalo.

Jak je možné, že o tom tak málo víme? Bála jsem se, abych svému miminku neublížila a hrozně se trápila otázkou: očkovat nebo neočkovat? Co je větší riziko? Postupně jednoznačně převážily argumenty pro neočkovat. Synovi je dnes 9 měsíců a očkován zatím nebyl ničím. Napsala jsem pro doktorku papír, kde vysvětlujeme, proč nedáváme souhlas s očkováním a ten má malý založený v kartě. Sestřička sice při každé prohlídce prudí, kdy teda začneme, ale má smůlu. Zatím jsem přesvědčená, že nezačneme nikdy.

A jestli někdy přeci jen něco dáme, tak určitě ne Hexu a už vůbec ne MMR.
5 lidí považuje za užitečné
elinka08  25. zář 2014

Naše zkušenost s hexou

Máme zatím za sebou tři dávky. Sice jsme neměli nějaké závažné problémy, ale po každém očkování byla čtrnáct dní neklidná, plačtivá a strašně špatně spinkala. Naše holčička je plně kojená a od narození v noci krásně spinkala, prakticky celou noc. Po třetí dávce hexy se budí každé dvě hodiny. Stejnou zkušenost má více maminek, že po tom třetím očkování děti špatně spí a jsou takové neklidnější. Tu poslední dávku už určitě očkovat nenechám a lituji, že jsem vůbec nechala ty první tři.
2 lidé považují za užitečné
sova45  31. črc 2014

Ochrnutí po očkování

Dobrý den,

čtu vaše příběhy a musím k tomu napsat také svůj.

Mám 4 děti, všechny očkované, pouze jen základní očkování, ale i to je myslím více než dost a jak se o očkování začínám, ikdyž velmi pozdě, zajímat více, jsme v naší zemi, oproti světu, velkou raritou. V žádné jiné zemi na světě nejsou děti od malinka očkováni proti tolika nemocem. Jsme jako rodiče obětmi systému, který na nás tlačí a vyvolává kolektivní strach.

První dítě mělo po očkování dětské obrny druhý den veliké horečky a zánět ledvin. Protože je to téměř 12 let a tenkrát nebyla téměř žádná informovanost a neexistoval internet tak, jako dnes, bohužel ani informovanost lékařů, očkovalo se dál. Další děti byly také očkované, neměla jsem sílu vzdorovat a nedát očkovat, ikdyž jsem se vždy bála a vnitřně trpěla. U posledního dítěte jsem zvažovala, zda ano, či ne, bohužel jsem opět podlehla strachu a syn dostal 3 hexy. Přestože byl naším nejzdravějším dítětem, neměl téměř žádné nemoci, od narození jen 2x teplota, tak začal po očkování špatně spát, byl neklidný, pak se přidal noční křik, za několik týdnů dostal bronchitídu a po prodělané bronchitídě za 5 dní ochrnul.

Když se vracím v čase zpátky k jeho zdravotnímu stavu, nočnímu křiku, vede mě to k poslední dávce hexy a skládá se mi obrázek, bohužel ve velký neprospěch očkování. Syn ochrnul na poměrně vzácné onemocnění syndrom Gulien Barre - je to autoimunitní onemocnění, ale máme šanci na návrat do života a uzdravení.

Píšu to zde proto, abych Vás povzbudila k tomu, abyste se nebáli vyhledávat informace a i dát na "šestý smysl", pokud vám říká neočkovat. My už žádné očkování dětem nedáme, protože strach o život dítěte, jaký jsme zažili my, je opravdu hrozný. O to více pak, že zjišťujeme, kolik nám podobných rodin je, které jsou očkováním postiženy, či jejich děťátko po očkování zemřelo.
7 lidí považuje za užitečné
aeonium  13. čer 2014

Neurotoxický hliník ve vakcínách

Syn dostal v porodnici TBC, pak klasicky ve schématu 3+1 hexu a pneumokoky, od 15m dvě dávky MMR. Ve třech letech psychologické vyšetření pro "zvláštnosti" chování. Má poruchu pozornosti, paměti, v motorice velké problémy - jemné i hrubé. V chování negativismus až za hrob (trvá již skoro dva roky beze změny), stereotypní pohyby a "slova", slyší jen když chce, neplatí na něj skoro nic. Je i určitě podezření na Aspergerův syndrom, ale asi to nebude. Apgar skóre při porodu 10-10-10. Takže čím to je? Poté, co jsem přečetla Dobu jedovou a čekala jsem dceru, jsem se začala více zajímat o očkování a jeho nežádoucí účinky. Co jsem se dozvěděla a stále dozvídám mě utvrzuje v přesvědčení, že syn má narušený mozek neurotoxickým hliníkem z vakcín a dceru tudíž neočkuji ničím. Ve svém okolí znám několik případů těžkých nežádoucích účinků po očkování. Přemíra očkování - hexavakcína je hodně silná dávka jedů do malého tělíčka nezralého miminka sama o sobě, a to se často doprovází ještě pneumokoky! - nemůže být pro imunitní systém ani celý organismus nic prospěšného.

Zajímalo by mě toto:
Kolik pediatrů ví, že vakcíny obsahují hliník?
Kolik pediatrů ví, že hliník je neurotoxický?
Kolik pediatrů ví, že hliník u nezralého mimina prostupuje do mozku díky ještě nevyvinuté hematoencefalické bariéře?
Kolik pediatrů se školí o očkování jinak, než na školeních pořádaných farmaceutickými korporacemi vyrábějícími vakcíny? A jak si myslíte, že se tam asi "školí"?
Kolik pediatrů má po ruce příbalový leták vakcín, které nabízí k naočkování?
Kolik pediatrů vám z hlavy řekne, co se tam o složení a nežádoucích účincích píše?

Pediatři jsou těžce zneužiti farmaceutickou lobby ve prospěch očkování. Vůbec jim to nezávidím, řada z nich se dost pravděpodobně jednou bude muset vyrovnávat s faktem, že za svou kariéru mnoho dětí očkováním poškodilo. Kéž jich je co nejméně a otevřených a informovaných rodičů co nejvíce.
6 lidí považuje za užitečné
elvira  4. bře 2014

Očkuji

Sama jsem trpěla v dětství na časté záněty středního ucha, mívala jsem antibiotika několikrát ročně, až jsem skončila v 11 letech na operaci.
Měla jsem strach, aby si malý nezažil totéž - naočkovala jsem všechno povinné očkování i prevenar 13 - jsou mu 4 roky pryč a klepu na dřevo - nebyl vážně nemocný, očkování snáší dobře, mívá jen lehká nachlazení.
7 lidí považuje za užitečné
picasso  3. bře 2014

Vakcína zabrala :-)

Můj o 14 let mladší bráška nepřetrpěl žádnou dětskou nemoc ( i když nebyl separovaný ani od dětí, co měly neštovice). Jediné, na co trpěl od malinka, byly laryngitidy. Po třetí prodělané laryngitidě cca v 1roce, kdy byl opět na JIP, kam ho odvezla záchranka dusícího se, jsme ho nechali naočkovat (v té době povinná nebyla a informoval mě o ní náš pediatr na zdravce). Poté laryngitidu dostal asi už jen 2x, ale byl doma, měl ATB a kdyby tam nebyl mírný štěkavý kašel, dle dg. bych ani nepoznala, že jde o laryngitidu. Pak už se neobjevila.

Takže u nás jsme byli rádi, že tato vakcína a možnost zde byla.
2 lidé považují za užitečné
ladyduchess  3. bře 2014

Neúčinné očkování

Jako dítě jsem trpěla na záněty středního ucha. Když se mi narodila dcerka, doktorka mi poradila, že lze zánětům středouší "zabránit" naočkováním prevenaru 13. V informačním letáčku a běžně na Internetu najdete: Chcete-li se zánětům středního ucha pokusit předejít, máte šanci - Prevenar 13.

Bohužel v roce jsme malé jeli píchat obě ouška - záněty středního ucha.
3 lidé považují za užitečné
monika6e  1. bře 2014

Nefunkční vakcinace

V této zemi jsou dva nesmiřitelné tábory - "očkovači" a "neočkovači" - kteří se nedokážou dohodnout. Ani jeden není schopen přijmout názory toho druhého. Přitom právě diskuzí bychom mohli k něčemu dojít. Já jsem své první dítě očkovala. Během té doby skončily dvě děti v mém okolí následně po vakcinaci velmi špatně. Což bylo přiznáno i lékaři a mají to kupodivu zapsané ve zprávách. Tak jsem se začala zajímat. Jako novinářka jsem se začala stýkat s odborníky obou táborů a psát články. A také aktivně sbírat zkušenosti rodičů. Mezitím jsem objevila nezávislou studii, která prokázala, že děti po očkování nemají protilátky. Zato mají tělíčka plná jedů. A to, že dítě nemá reakci těsně po vakcinaci nemusí ještě znamenat, že se to neprojeví za rok, za pět let... Což už nenapadne ani samotnou maminku, že by mohlo mít souvislost. Nechali jsme dceři ve spolupráci se spřátelenými lékaři a jistou paní dr. ze SZÚ nabrat protilátky. Po veškerých očkováních a dokonce i dvou nepovinných měla NULOVÉ protilátky. Následně na to ještě prodělala černý kašel. Což byla poslední tečka a dost silný argument pro mě samotnou. Nyní máme pediatričku, která je sama skeptická a dělá si průzkum na proočkovaných dětech. Bohužel ještě nenašla dítko, které by protilátky mělo. Ano, může je mít měsíc, ve výjimečných případech rok.

Bohužel toto na nedávné kontrole potvrdila naší lékařce i hygiena. A proč u ní hygiena byla? Jedno z dětí registrovaných u ní - plně proočkovaných - se dostalo do nemocnice. Lékaři neměli očkovací průkaz, sami si tedy nechali nabrat protilátky. A dítě nemělo žádné!!! To byl pro ně důvod poslat kontrolu na lékařku - s podezřením, že neočkuje. Dítko ale proočkované bylo. A nejen základními vakcínami.

Každá mince má dvě strany, já vím. Ale bohužel vakcinace je podvod od samého počátku. A kdo se zabýval historií očkování trošku hlouběji, pak si jistě obrázek udělá. Každé z nás jde o zdravé dítě. Tak ať se správně rozhodnete :-)
38 lidí považuje za užitečné
darauk  31. led 2014

Zkušenosti s očkováním

Možná mám štěstí, ale mě děti nikdy s očkováním problém neměly. A očkovala jsem i nepovinné vakcíny.

Ano, trápím tak podle některých své děti. Starší dcera ve třech letech dostala žloutenku a neštovice. Až začneme cestovat více nejen po Evropě, tak časem přidám ještě tuberkulózu. Ono se řekne, že někdo prodělal taky to a to a nic se mu nestalo. Teď se zrovna v mém sousedství stalo to, že 3 léta holčička skončila s totálním kolapsem vnitřních orgánů na JIP, neboť chytila od staršího bráchy plané neštovice. Blbé plané neštovice a dnes se neví, jak na tom bude, jestli bude vůbec chodit a bude mentálně v pořádku. Mnohé odpůrkyně si řeknou, že je to jedna z tisíce. Blbé ale je, že 1 z tisíce může být to vaše dítě.

To samé meningokok. Nechala jsem dceru očkovat. Sama jsem prodělala meningitidu v 10-ti letech, naštěstí lehkou a bez následků. V nemocnici se mnou ležela holka, co byla celých 14 dní střídavě v bezvědomí a při smyslech. Nevím, jak tehdy dopadla. V příbuzenstvu díky meningokovi ohluchl 10-ti měsíční chlapeček, dcera mámy sestřenice je ve 20-ti leteech na úrovni 3 leté, taky po meningokovi. Tak si to přeberte. Šance, že to dítě dostane, je malá, ale jak se potvrdilo v naší rodině, tak někdy může být i velká. Pravděpodobnost si nevybírá.

Dceru, teď tříletou, jsem loni nechala očkovat ještě proti obyčejné žloutence, protože prostě hodně cetujeme a děti olizují vše. Sama jsem očkována proti A i B od té doby, co jsem začala v 18-ti více cestovat.

Chápu, že je šílené, když po hexe normální miminko ochabne nebo ustrne ve vývoji. Často se ukáže, že vakcína je spouštěčem něčeho, nějaké poruchy (třeba imunitní), kterou má dítě v sobě. Kdo ví, kdyby se neočkovalo, jestli by se problém dříve či později neobjevil. A podle mě slabší miminka, která nepřibírají apod. by se také očkovat hexou neměly.
8 lidí považuje za užitečné
kakie  15. říj 2013

Hexa mému dítku oslabila svaly.

Před 20. měsíci a pár dny se nám narodil chlapeček, zdravý, zvídavý a velmi čilý. Všechno zvládal lehce v předstihu, jako každá máma i já jsem byla pyšná na každý pokrok a chlubila se prvními úsměvy, pasením koníků, otočkami. Náhle ale přišel zlom, po 3. Hexe podané spolu s prevenarem zůstal chlapeček ležet. Náš divoch byl najednou nezvykle klidný, chvilkami až apatický, a to střídal pláč. Den po vakcinaci na sebe nechtěl nechat šáhnout, jakoby ho bolela kůže. Sám ležel v klidu, ale běda když ho chtěl někdo pochovat. Na stehnech, v místě vpichů, se mu vytvořily zarudlé tvrdé bulky velikosti švestky. Vyděšená jsem volala pediatrovi, abych se dozvěděla, že toto jsou běžné příznaky, které mohou přetrvat i několik týdnů (nedávno jsem se od své kamarádky dozvěděla, že podle její doktorky je zcela bežným „nežádoucím účinkem“ to, že po očkování priorixem přestávají děti chodit). Prý v případě vysokých horeček máme dát nurofen a navštívit pohotovost. Opravdu to vše trvalo několik týdnů. Syn se postupem času začal opět pohybovat, ale všechno bylo jiné, najednou to nebylo s takovou lehkostí, byl mnohem mrzutější než dříve, špatně spal. Následovala kontrola v poradně, tři měsíce od té poslední přibral pouhých 120g a nevyrostl. Veškerou energii tělo potřebovalo k boji s očkovací látkou.

Náš bojovník se začal plazit, táhl za sebou levou nohu, otáčel se ve velikém záklonu. Ze začátku vše dělal s pláčem. Začali jsme docházet na rehabilitační cvičení a synek se snažil postavit, přitahoval se rukama u konferenčního stolku, stál na nártech. Pod dohledem fyzioterapeutky se pokoušel některé chyby v pohybu napravovat, ale svaly neposlouchaly. Verdikt – hypotonie, další kontroly ortopedů, fyzioterapeutů. 4 x denně cvičení vojtovy metody. 4 x denně srdceryvný křik, slzy a nervy na pochodu. Dlouho žádný pokrok, pocit bezmoci. V prosinci jsme začali s hipoterapií. Konečně váhový přírůstek a po dlouhé době zase vyřazujeme malé věci z šatníku. Hurá! První pokusy o odlepení bříška od země, začíná používat i levou nožku. Radíme se s dalšími fyzioterapeuty, zkoušíme nová cvičení, vojtíme na gymnastickém míči. Syn pláče při pohledu na pračku a nesmí vidět balón (cokoli co připomíná pomůcku na cvičení, obrečí). Jediné co mu dělá radost je protahování a posilování na koni.

Začátek roku 2013 přinesl samá pozitiva. Konečně jsme mohli i my říct „lezeme“. Dárek k prvním narozeninám. Začalo to opatrnými topornými pokusy, každý den byl vidět obrovský pokrok. Starost vystřídala úleva, ten kámen co nám spadl ze srdce, museli slyšet úplně všichni.
30. března se přes šikmý sed posadil.
Koncem června 2013 se syn pokusil o první kroky a v současné době díky všem rehabilitacím a hipoterapiím běhá jako závodník, ale nesedí na 100%. Po chvilce se začne hroutit. Musí mít speciální autosedačku, protože v klasické by nevydržel sedět a rozhodně by pro něj nebyla bezpečná. Oslabení svalstva je prý trvalé, takže jeho rehabilitace nikdy neskončí. Do dneška nezvládl ztrojnásobit svoji porodní váhu (což prý měl zvládnout do roka). Zatím je další očkování odložené do 3. let, kdy se rozhodneme co a jak. Už teď víme, jsme rozhodnutí, že další 'včelka' nebude!
11 lidí považuje za užitečné
katyxq  14. říj 2013

Proč už dál (po 3 dávkǎch hexy) neočkujeme

Před koncem 3. měsíce jsme zjistili (na základě příznaků a pomocí eliminační diety a expozičního testu), že je naše malá alergická na bílkovinu kravského mléka, hovězí maso a sóju. Díky dietě se během ani ne dvou týdnů problémů zbavila, ale bohužel jsem se nechala pediatrou přesvědčit (spíš ukecat, s nějakými zbytky víry v dobro očkování) a Šárku nechala naočkovat ve 3., 4. a 5. měsíci Infanrix hexa, která bohužel obsahuje v evropském příbalovém letáku nedeklarované hovězí bílkoviny, telecí sérum a kasein (ale v americkém příbalovém letáku to najdete), po každé dávce tu byl zase průjem, hleny a nitky krve ve stolici, koliky a pupínky, pokaždé se z toho vzpamatovávala minimálně dva týdny.

Po prvních dvou dávkách jsem si myslela, že jsem jen neuhlídala dietu, ale vrtalo mi to hlavou a nakonec jsem se příčiny dopátrala, jsem opravdu naštvaná a negativní účinky jsem sama nahlásila přes internetový formulář na SÚKL (a podle naší pediatry to byly problémy s očkovǎním nesouvisející, prostě 3x ta samá náhoda :-N, takže v hlášení SÚKLu o něźadoucích účincǐch vakcín na rok 2012 se Šárčiny problémy nevyskytují ]-(). Prostě jsem víc řešila tu alergii a očkování moc nezkoumala, aspoň že jsem si k tomu načetla tolik, abych nedala malé žádná nepovinná očkování. Poprvé bych to ješťe svedla na neinformovanost, podruhé na víru v dobro očkování a moderní medicíny, potřetí to už bylo jen a jen zatemnění mého mozku :-(, že jsem píchnout dávku vakcíny dovolila.

V době po očkování také Šárka začala reagovat alergicky silněji a také začala mnohem hůře usínat a spát, možná to byla shoda náhod, možná také ne. Dnes už bych s Infanrix hexa ani jakýmkoliv očkováním nezačínala vůbec, tu 4. (posilující) dávku hexy už nedostala a nedostane ani žádnou jinou vakcínu (leda by to dé doby vyvinuli nějakou opravdu funkční a bez nežádoucǐch účinků :-D).

Začaly jsme detoxikovat užíváním řasy spiruliny, chutná sice odporně, ale není potřeba jí sníst mnoho. Šárka začala ještě o něco lépe jíst a přibírat, trochu se jí objevil ekzém, hůře usínala, spala neklidně, budila se často a obvykle s křikem, prostě a jednoduše detoxikace probíhala zdárně (a jen mě ty projevy detoxikace utvrzovali v tom, že Infanrix hexa způsobil problémů víc než dost), museli jsme to vydržet. Vydržela jsem týden, potřebovala jsem se vyspat, za dva týdny to zkusila zas a zas "jen" týden, při pátém pokusu už bylo vše v pořádku :-).

A já tímto s očkováním (pro mě již jen ruskou ruletou se zdravím) skončila.
19 lidí považuje za užitečné
cinky  20. zář 2013

Štěstí v neštěstí?

Má dcerka byla očkována poprvé ve dvou měsících (základní očkování + prevenar) a od té doby naštěstí neměla žádné reakce. Možná byla jednou jeden den po očkování protivnější, ale jestli to bylo tím ,nevím. U ní jsem se o očkování vůbec nezajímala a brala to jako samozřejmost.

Ale poté, co se mi v květnu narodil syn a sestra mi v poradně řekla, že budeme příště očkovat, a já jsem od jedné své známé trošku špatného na očkování slyšela, tak jsem se o to začala trošku zajímat. Paní doktorky jsem se na názor na očkování zeptala a strhla se na mě úplně palba různých argumentů, které zakončila tím, že její vnučka má úplně všechno možné očkování, že ona by jí nenechala bez očkování ani vyjít na ulici. Dala mi nějaký okopírovaný výtisk časopisů, od nějakého doktora z Olomouce, ale nic zajímavého jsem se nedočetla. Pouze jak očkování funguje a že látky obsažené v dávce určené na očkování, jako třeba hliník, je úplně stopové množství. Možná, že v běžné potravě jej do těla dostáváme víc. Tak jsem tedy malého naočkovat nechala, ale už jen pouze základní vakcínu. Chtěla jsem alespoň do půl roka počkat, protože má mimčo imunitu ode mě, ale paní doktorka názor úplně vyvrátila. Nechala jsem se ukamenovat, jelikož jsem studiu bohužel příliš nevěnovala.

S postupem času děkuji Bohu, že mé děti přešly očkování bez jakékoliv reakce. Zatím...
Těžko říct, zda by se nemoce po zrušení očkování mohly vrátit.
Ale k jádru věci. Já sice s očkováním špatnou zkušenost nemám, ale nejsem z něj nadšená. Co když je SIDS způsoben právě očkováním? Proč mimča na něj umírají nejvíc mezi druhým a čtvrtým měsícem?
1 člověk považuje za užitečné
dashyyy  20. zář 2013

Infarix hexa

Všechno začalo především mou neznalostí. Nechala jsem svoje dítě naočkovat hexou a zároveň prevenarem.
První dvě očkování byla v pořádku ale po třetím v době kdy prodělal campylobactera a dost nám zhubnul dostal po vyléčení třetí dávku a samozřejmě zároveň. Do měsíce dítko, které se otáčel na záda i ze zad, trénoval zvedání na kolínka, přestal ze dne na den dělat všechno co uměl. Došlo to tak dalekom, že v deseti měsícíh nešel na kolena a ztěží zvládal druhé vzpřímení.

Po pěti týdnech vojtovky a naší neustálé motivaci se týden po prvních narozeninách rozlezl. Teď ve 14 měsících krásně obchází nábytek a už se zkouší i pouštět.
Další zkušenost: Už měsíc kašle jak blázen, nikdo neví proč, nemůžeme s mudrou na nic přijít. Prošel různými vyšetřeními, které nic neprozradily. Jen se dusí kašlem až z toho zvrací. Měl i prodlevy 15 vteřin než se nadechnul. Máme podezření na černý kašel a čekáme na výsledky. Jsem opravdu zvědavá i na výsledek protilátek. Až se uzdraví, dostane místo hexy pediacel. Už si znova nerisknu hexu a MMR budeme odkládat.
3 lidé považují za užitečné
apole  20. zář 2013

Vivat rotarix!

Děti očkuju a nestydím se za to. Velmi oceňuji účinnost této vakcíny proti rotavirům. Dětem jsou dva roky a nevím co to je průjem, zvracení. A i když jsme lehli my jako rodiče, děti ne. Jsem za to velmi ráda, i za ty kačky, které jsme za to dali.
7 lidí považuje za užitečné
aneriska  19. zář 2013

Nepravdy, lži

Očkování je propaganda a omyl, který trvá dlouho. Pokud známe pravdu, pak jsme jen zajatci a platiči farma firem. Mafie, do které přispívá stát, straší čísly. Čím víc se o vakciny zajímám, tím víc jsem přesvědčena, že vakcina a její účinky jsou nepodložené a výsledky zmanipulované. Čísla, která se zdají být pravdivá totiž vždy předpokládají, že určitá nemoc vymizela po zavedení očkování. Jenže nejsou brány v potaz důležité další faktory - hygiena, vymření mnoha lidí ve válkách, přirozený ústup nemoci. Proč tu třeba nemáme epidemie moru, když se proti nim nikdo neočkoval?
Moje mladší dcera měla po třetí dávce Hexy velmi znepokojivou reakci - regresi ve vývoji - přestala se přetáčet za zad na bříško, neutišitelný pláč. Bohudík jsme překonaly. Zůstala jí nesnášenlivost vajec (žloutků), velmi silná reakce (zvracení celého obsahu žaludku a poté ještě 2 dny smradlavá tekutá stolice). Domnívám se, že je to možná způsobeno tím, že její první Hexa byla krátce poté stažena z oběhu pro možnou kontaminaci. O tom, že tuto šarži dostala, jsem se dopídila sama, pediatrička mi to vůbec neřekla. Přešla jsem k jiné pediatričce, která je bohužel o potřebnosti očkování přesvědčena také. Když jsem jí to vše říkala a poukázala na tu ztaženou šarži a jestli reakce na vejce není způsobená tímto, řekla, že to s tím nemá nic společného, četla složení vakciny a že je to na kvasinkovém základu pomnoženo na VERO buňkách, takže tam nic od slepic či kuřat není!! Po krátkém Googlování jsem zjistila, že samožřejmě VERO buňky jsou často ze zárodků kuřat.... No comment. Doporučuji - nevěřit pediatrům, kteří radí, abyste se radši o nic nezajímali a že reakce na očkování /vážná/ jsou tak jednou za 30 let. Bohužel musíme být za extrémisty, protože komunikací a debatou se nikam nedostaneme. Pokud bych měla další dítě, nedala bych ho očkovat vůbec!!
24 lidí považuje za užitečné
milmic  17. zář 2013

Zajímavé očkování

Moje dcera byla standartně očkovaná hexavakcínou + prevenarem ve 2 měsících korigovaného věku - tehdá ještě v mojí nevědomosti a víře v přínos očkování. Reakce špatná, velký pláč, rozvoj lehkého atopického ekzému. Když potom v roce dostala 4.dávku obojího, tak měla reakci ještě horší - encefalopatie, zhoršení ekzému, alergická reakce v místě vpichu. Lékařka v pohodě. :-N Klidně můžem očkovat Priorix, jen teda ve dvou letech kvůli nedonošenosti. Alergie na vajíčko? Nevadí, naočkujem s kortikoidama.... :-p
Po roce od poslední dávky dělala imunoložka dceři protilátky, zjistilo se, že nemá proti hemofilům a proti pneumokokům. Pouhý rok od poslední dávky.... Pediatra to zhodnotila, že můžem přeočkovat.

Takže lékařku jsme změnili, nová se bojí dceru dál očkovat a syn očkovaný není.
22 lidí považuje za užitečné
vendi78  17. zář 2013

Neúčinné očkování

V patnácti měsících dostal můj syn kombinovanou vakcínu MMR. Dnes je mu 12 let a v létě dostal zřejmě příušnice. Po testování se zjistilo, že protilátky proti příušnicím má po tomto očkování nulové, tj. negativní. Takže ochrana v tomto inkriminovaném věku žádná! Lékaři jsem řekla, že dcerku, které je teď 16 měsíců očkovat vakcínou MMR prozatím nechci, protože tomuto očkování nevěřím. Ten souhlasil, ale kdybyste slyšely, co jsem si vyslechla od sestry :) Tak jsem ji řekla, že já o očkování vím zřejmě víc než ona, protože jsem studovala mikrobiologii a imunologii na farmaceutické fakultě. Ještě chvíli brblala, ale mě už to bylo jedno :)
34 lidí považuje za užitečné

Přihlas se do těhotenského newsletteru